مادهٔ ۷۰۱

هرکس متجاهراً و به‌نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومى مشروبات الکلى استعمال نمايد، علاوه بر اجراء حد شرعى شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيرى محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۰۲

هرکس مشروبات الکلى را بخرد يا حمل يا نگهدارى کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۰۳

هرکس مشروبات الکلى را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگرى قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و از يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاء نقدى يا يک يا دو مورد از آنها محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۰۴

هرکس محلى را براى شرب خمر داير کرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاء نقدى يا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتى‌که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷۰۵

قماربازى با هر وسيله‌اى ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مى‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازى به‌هر دو مجازات محکوم مى‌گردند.

مادهٔ ۷۰۶

هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازى را بخرد يا حمل يا نگهدارى کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصدهزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاء نقدى محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۰۷

هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازى را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگرى قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاء نقدى محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۰۸

هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براى قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۰۹

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به‌عنوان جريمه ضبط مى‌شود.

مادهٔ ۷۱۰

اشخاصى که در قمارخانه‌ها يا اماکن معد براى صرف مشروبات الکلى موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند يا به‌نحوى از انحاء به دايرکنندهٔ اين قبيل اماکن کمک نمايد معاون محسوب مى‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولى دادگاه مى‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

مادهٔ ۷۱۱

هرگاه يکى از ضابطين دادگسترى و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) يا اشخاص مذکور در مادهٔ (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذى‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتى‌که به‌موجب قانونى ديگر مجازات شديدترى نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۷۱۲

هرکس تکدى يا کلاشى را پيشهٔ خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردى نمايد به حبس از يک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کليهٔ اموالى که از طريق تکدى و کلاشى به‌دست آورده است مصادره خواهد شد.

مادهٔ ۷۱۳

هرکس طفل صغير يا غير رشيدى را وسيلهٔ تکدى قرار دهد يا افرادى را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کليهٔ اموالى که از طريق مذکور به‌دست آورده است محکوم خواهد شد.