مادهٔ ۵۹۷

هريک از مقامات قضائى که شکايت و تظلمى مطابق شرايط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود اينکه رسيدگى به آنها از وظايف آنان بوده به‌هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگى به آن امتناع کند يا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار کند دفعهٔ اول شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائى محکوم مى‌شود و در هر صورت به تأديهٔ خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.