مادهٔ ۵۱۶

هرکس به جان رئيس کشور خارجى يا نمايندهٔ سياسى آن در قلمرو ايران سوء قصد نمايد به مجازات مذکور در مادهٔ ۵۱۵ محکوم مى‌شود مشروط به اينکه در آن کشور نيز نسبت به ايران معاملهٔ متقابل بشود و الّا اگر مجازات خفيف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم مى‌شود.


تبصره:

چناچه سوء قصد منتهى به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۱۷

هرکس علناً نسبت به رئيس کشور خارجى يا نمايندهٔ سياسى آنکه در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد به يک تا سه ماه حبس محکوم مى‌شود مشروط به اينکه در آن کشور نيز در مورد مذکور نسبت به ايران معاملهٔ متقابل بشود.


تبصره:

اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاى دولت مربوطه يا نمايندهٔ سياسى آن دولت يا مطالبهٔ مجنى‌عليه يا ولى او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائى نيز موقوف خواهد شد.