مادهٔ ۵۴۳

هرگاه محلى يا چيزى برحسب امر مقامات صالح رسمى مهر يا پلمپ شده باشد و کسى عالماً و عامداً آنها را بشکند يا محو نمايد يا عملى مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن پلمپ تلقى شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


در صورتى‌که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يک تا دو سال محکوم مى‌شود و اگر ارتکاب به‌واسطهٔ اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يک تا شش ماه حبس يا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

مادهٔ ۵۴۴

هرگاه بعض يا کل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبى که در دفاتر ثبت و ضبط دولتى مندرج يا در اماکن دولتى محفوظ يا نزد اشخاصى که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و ساير اشخاص که به‌واسطهٔ اهمال آنها جرم مذکور وقوع يافته است، به حب از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۴۵

مرتکبين هريک از انواع و اقسام جرم‌هاى مشروح در مادهٔ فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گرديد و اگر امانت‌دار يا مستحفظ مرتکب يکى از جرائم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۴۶

در صورتى‌که مرتکب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشکند يا عملى مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن پلمپ تلقى شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاى مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراء مجازات جرائمى که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.