مادهٔ ۶۲۸

مقاومت در مقابل نيروهاى انتظامى و ديگر ضابطين دادگسترى در موقعى که مشغول انجام وظيفهٔ خود باشند دفاع محسوب نمى‌شود ولى هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفهٔ خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين‌صورت دفاع در مقابل آنها نيز جائر است.

مادهٔ ۶۲۹

در موارد ذيل قتل عمدى به‌شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:


- دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

- دفاع در مقابل کسى که درصدد هتک عرض و ناموس ديگرى به اکراه و عنف برآيد.

- دفاع در مقابل کسى که درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

مادهٔ ۶۳۰

هرگاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مى‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى‌که زن مکره باشد فقط مرد را مى‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

مادهٔ ۶۳۱

هرکس طفلى را که تازه متولد شده است بدزدد يا مخفى کند يا او را به‌جاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۳۲

اگر کسى از دادن طفلى که به او سپرده شده است در موقع مطالبهٔ اشخاصى که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاء نقدى از يک ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۳۳

هرگاه کسى شخصاً يا به‌دستور ديگرى طفل يا شخصى را که قادر به محافظت خود نمى‌باشد در محلى که خالى از سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاء نقدى از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد و اگر در آبادى و جائى که داراى سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۳۴

هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم مى‌شود و هرگاه جرم ديگرى نيز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۳۵

هرکس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اى را دفن کند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفى نمايد به جزاء نقدى از يکصدهزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۳۶

هرکس جسد مقتولى را با علم به قتل مخفى کند يا قبل از اينکه به اشخاصى که قانوناً مأمور کشف و تعقيب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم خواهد شد.