مادهٔ ۵۴۷

هر زندانى که از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (۷۵) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محکوم مى‌شود و اگر براى فرار درب زندان را شکسته يا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


تبصره:

زندانيانى که مطابق آئين‌نامهٔ زندان‌ها به مرخصى رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفى ننمايند فرارى محسوب و به مجازات فوق محکوم مى‌گردند.

مادهٔ ۵۴۸

هرگاه مأمورى که موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زندانى بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالى نمايد که منجر به فرار وى شود به شش ماه تا سه سال حس يا جزاء نقدى از سه تا هجده ميليون ريالن محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۴۹

هرکس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زندانى يا توقيف‌شده‌اى باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل کند يا براى فرار وى تبانى و مواضعه نمايد به‌ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:


- اگر توقيف‌شده متهم به جرمى باشد که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زندانى به يکى از اين مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوميت محکوم‌عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمى باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يک تا پنج سال حبس و چنانچه محکوميت زندانى و يا اتهام توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ما۸ تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.


- اگر زندانى محکوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وى مى‌باشد و در صورت عدم تحويل زندانى مى‌شود و تا تحويل وى در زندان باقى مى‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاکمه و برائت حاصل کند و يا قتل شبه‌عمد يا خطئى تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فرارى فوت کند و يا تحويل وى ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فرارى‌دهنده به پرداخت ديه به اولياء دم مقتول محکوم خواهد شد.


- اگر متهم يا محکومى که فرار کرده محکوم به امر مالى يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين‌ شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محکوم‌به نيز خواهد بود.

مادهٔ ۵۵۰

هريک از مستخدمين و مأمورين دولتى که طبق قانون مأمور دستگيرى کسى بوده و در اجراء وظيفهٔ دستگيرى مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت يک‌صد هزار تا پانصد هزار ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وى شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۵۱

اگر عامل فرار از مأمورين مذکور در مادهٔ (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصى که قانوناً زندانى يا دستگير شده‌اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد:


- چنانچه زندانى محکوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يک تا سه سال حبس و اگر زندانى متهم به جرمى بوده که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکوميت زندانى و يا مجازات قانونى توقيف شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا يک سال حبس خواهد بود.


- اگر زندانى محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وى مى‌باشد و در صورت عدم تحويل زندانى مى‌شود و تا تحويل وى در زندان باقى مى‌ماند. چنانچه فرارى فوت کند و يا تحويل وى ممتنع شود فرارى‌دهنده به پرداخت ديه به اولياء دم مقتول محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۵۲

هرکس به شخص زندانى يا توقيف‌شده براى مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۵۳

هرکس شخصى را که قانوناً دستگير شده و فرار کرده يا کسى را که متهم است به ارتکاب جرمى و قانوناً امر به دستگيرى او شده است مخفى کند يا وسايل فرار او را فراهم کند به‌ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:


چنانچه کسى که فرار کرده محکوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفى‌کننده يا کمک‌کنندهٔ او در فرار، حبس از يک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم يا متهم به جرمى بوده که مجازات آن اعدام يا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتکب يک ماه تا يک سال حبس خواهد بود.


تبصره:

در صورتى‌که احراز شود فرد فرارى‌دهنده و يا مخفى‌کننده يقين به بى‌گناهى فرد متهم زندانى داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

مادهٔ ۵۵۴

هرکس از وقوع جرمى مطلع شده و براى خلاصى مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اينکه براى او منزل تهيه کند يا ادلهٔ جرم را مخفى نمايد يا براى تبرئهٔ مجرم ادلهٔ جعلى ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.


تبصره:

در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و اين ماده در صورتى‌که مرتکب از ارقاب درجهٔ اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعيين‌شده بيشتر نخواهد بود.