مادهٔ ۴۹۸

هرکس با هر اهرمي، دسته، جمعيت يا شعبهٔ جمعيتى بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنوانى تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۴۹۹

هرکس در يکى از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاى مذکور در مادهٔ ۴۹۸ عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مى‌گردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن بى‌اطلاع بوده است.

مادهٔ ۵۰۰

هرکس عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاى مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغى نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۰۱

هرکس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلى يا خارجى کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادى که صلاحيت دسترسى به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند به نحوى که متضمن نوعى جاسوسى باشد، نطر به کيفيت و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۰۲

هرکس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانهٔ ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکى از جرايم جاسوسى شود به نحوى که به امنيت ملى صدمه وارد نمايد به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۰۳

هرکس به قصد سرقت يا نقشه‌بردارى يا کسب اطلاع از اسرار سياسى يا نظامى يا امنيتى به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصى که بدون اجازهٔ مأمورين يا مقامات ذى‌صلاح در حال نقشه‌بردارى يا گرفتن فيلم يا عکسبردارى از استحکامات نظامى يا اماکن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۵۰۴

هرکس نيروهاى رزمنده يا اشخاصى را که به نحوى در خدمت نيروهاى مسلح هستند تحريک مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراء وظايف نظامى کند در صورتى که قصد براندازى حکومت يا شکست نيروهاى خودى در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مى‌شود و الّا چنانچه اقدامات وى مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين‌صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۰۵

هرکس با هدف برهم زدن امنيت کشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندى شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع‌آورى کند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۰۶

چنانچه مأمورين دولتى که مسئول امور حفاظتى و اطلاعاتى طبقه‌بندى شده مى‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بى‌مبادلاتى و عدم رعايت اصول حفاظتى توسط دشمنان تخليهٔ اطلاعاتى شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۵۰۷

هرکس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصى که عليه امنيت داخلى يا خارجى کشور اقدام مى‌کنند بوده و رياست يا مرکزيتى نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامى اشخاصى را که در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتى اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتى همکارى مؤثرى به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتى که شخصاً مرتکب جرم ديگرى شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۰۸

هرکس يا گروهى با دول خارجى متخاصم به هر نحو عليه جمهورى اسلامى ايران همکارى نمايد، در صورتى‌که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۰۹

هرکس در زمان جنگ مرتکب يکى از جرائم عليه امنيت داخلى و خارجى موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۱۰

هرکس به قصد برهم زدن امنيت ملى يا کمک به دشمن، جاسوسانى را که مأمور تفتيش يا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفى نمايد يا سبب اخفاء آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۱۱

هرکس به قصد برهم زدن امنيت کشور و تشويق اذهان عمومى تهديد به بمب‌گذارى هواپيما، کشتى و وسائل نقليهٔ عمومى نمايد يا ادعا نمايد که وسايل مزبور بمب‌گذارى شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۱۲

هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف‌نظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مى‌گردد.


تبصره:

در مواردى که احراز شود متهم قبل از دستيابى نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمى‌شود.