مادهٔ ۶۰۷

هرگونه حمله يا مقاومتى که با علم و آگاهى نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفهٔ آنان به‌عمل آيد تمرد محسوب مى‌شود و مجازات آن به‌شرح ذيل است:


۱. هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحهٔ خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

۲. هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يک تا سه سال.

۳. در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال.


تبصره:

اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگرى هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.