مادهٔ ۵۱۸

هرکس شبيه هر نوع مسکوک طلا يا نقرهٔ داخلى يا خارجى از قبيل سکهٔ بهار آزادي، سکه‌هاى حکومت‌هاى قبلى ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاى ديگر که مورد معامله واقع مى‌شود، بسازد يا عالماً داخل کشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سکهٔ قلب نمايد به حبس از يک تا ده سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۱۹

هرکس به قصد تقلب به‌هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسکوکات طلا يا نقرهٔ ايرانى يا خارجى بکاهد يا عالماً عامداً در ترويج اين قبيل مسکوکات شرکت يا آن را از داخل کشور نمايد به حبس از يک تا سه سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۲۰

هرکس شبيه مسکوکات رايج داخلى يا خارجى غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نمايد يا در ترويج آنها شرکت کند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يک تا سه سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۲۱

هرگاه اشخاصى که مرتکب جرائم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) مى‌شوند قبل از کشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتکاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به‌واسطهٔ اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به‌نحو مؤثرى در کشف جرم کمک و راهنمائى کنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزهٔ قضائى مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مى‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مى‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگيرى توبه کرده‌اند که در اين‌صورت از کليهٔ مجازات‌هاى مذکور معاف خواهند شد.

مادهٔ ۵۲۲

علاوه بر مجازات‌هاى مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کليهٔ اموال تحصيلى از طريق مواد مذکور نيز به‌عنوان تعزير به‌نفع دولت ضبط مى‌شود.