مادهٔ ۳۶۳

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوى از مباشر باشد.

مادهٔ ۳۶۴

هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتى به‌نحو سبب دخالت داشته باشند کسى که تأثير کار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگرى باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه يکى از آن دو نفر چاهى حفر نمايد و ديگرى سنگى را در کنار آن قرار دهد و عابر به‌سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسى که سنگ را گذارده ضامن است و چيزى به‌عهدهٔ حفرکننده نيست و اگر عمل يکى از آن دو عدوانى و ديگرى غير عدوانى باشد فقط شخص متعدى ضامن خواهد بود.

مادهٔ ۳۶۵

هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتى شوند به‌طور تساوى عهده‌دار خسارت خواهند بود.

مادهٔ ۳۶۶

هرگاه براثر ايجاد سببى دو نفر تصادم کنند و به‌علت تصادم کشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.