مادهٔ ۴۹۴

ديهٔ جنايتى که بر مردهٔ مسلمان واقع مى‌شود به ترتيب زير است:


- بريدن سر يکصد دينار.

- بريدن هر دو دست يا هر دو پا يکصد دينار و بريدن يک دست و يا يک پا پنجاه دينار و بريدن يک انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مى‌گردد.


تبصره:

ديهٔ مذکور در اين ماده به‌عنوان ميراث به ورثه نمى‌رسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهى او از آن پرداخت مى‌گردد و در راه‌هاى خير صرف مى‌شود.

مادهٔ ۴۵۹

در کليهٔ مواردى که به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديهٔ کامله انسان و نوع و کيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۴۹۶

در اين قانون مواردى از ديات که ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديهٔ کامله است و جانى در انتخاب نوع آن مخير مى‌باشد.

مادهٔ ۴۹۷

کليهٔ قوانينى که با اين قانون مغاير باشند ملغى است.


موضوع مجازات اسلامي مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماه و يکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسى در جلسهٔ روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هفتاد کميسيون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراء اسلامى به تصويب رسيده و در جلسهٔ علنى روز سه‌شنبه مورخ هيجدهم دى ماه يکهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراء آزمايشى آن موافقت گرديده و مادهٔ ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شوراء نگهبان قرار گرفته، در اجراء اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسى در جلسهٔ روز پنج‌شنبه مورخ هفتم آذرماه يکهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى و مادهٔ پنج لايحهٔ فوق‌الذکر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.