مادهٔ ۶۷

پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يک نسخه از دادخواست و پيوست‌هاى آن را در پرونده بايگانى مى‌کند و نسخهٔ ديگر را با ضمائم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مى‌دارد.

مادهٔ ۶۸

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم کند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مى‌نمايد.


تبصره ۱:

ابلاغ اوراق در هريک از محل سکونت يا کار به‌عمل مى‌‌آيد. براى ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و شرکت‌ها، اوراق به کارگزينى قسمت مربوط يا نزد رئيس کارمند مربوط ارسال مى‌شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراء ابلاغ مى‌باشند و بايد حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين‌صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى محکوم مى‌گردند.


تبصره ۲:

در مواردى که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت يا محل کار او به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۶۹

هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشانى تعيين ‌شده به يکى از بستگان يا خادمان او که سن و وضعيت ظاهرى آنان براى تميز اهميت اوراق يادشده کافى باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرندهٔ اخطاريه را در نسخهٔ دوم قيد و آن را اعاده کند.

مادهٔ ۷۰

چنانچه خوانده يا هريک از اشخاص يادشده در مادهٔ قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگ‌هاى اخطاريه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخهٔ دوم را به نشانى تعيين‌شده الصاق مى‌کند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مى‌دهد. در اين‌صورت خوانده مى‌تواند تا جلسهٔ رسيدگى به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.

مادهٔ ۷۱

ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به‌وسيلهٔ مأموران کنسولى يا سياسى ايران به‌عمل مى‌آيد. مأموران ياد ‌شده دادخواست و ضمايم آن را وسيلهٔ مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اى که امکان داشته باشد براى خوانده مى‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه مى‌رسانند. در صورتى‌که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولى يا سياسى نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به طريقى که مقتضى بداند انجام مى‌دهد.

مادهٔ ۷۲

هرگاه معلوم شود محلى را که خواهان در دادخواست معين کرده است نشانى خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانى او را پيدا کند بايد اين نکته را در برگ ديگر اخطاريه قيد کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌صورت برابر مادهٔ (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردى که اقامتگاه خوانده برابر مادهٔ (۱۰۱۰) قانون مدنى تعيين شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.


مادهٔ ۱۰۱۰ قانون مدنى:


اگر ضمن معامله يا قراردادى طرفين معامله يا يکى از آنها براى اجراء تعهدات حاصله از آن معامله محلى غير از اقامتگاه حقيقى خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوى راجعه به آن معامله همان محلى که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم‌چنين است در صورتى‌که براى ابلاغ اوراق دعوى و احضار و اخطار محلى را غير از اقامتگاه حقيقى خود معين کند.

مادهٔ ۷۳

در صورتى‌که خواهان نتواند نشانى خوانده را معين نمايد يا در مورد مادهٔ قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشانى اعلام ناتوانى کند بنابر درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يک نوبت در يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار به هزينهٔ خواهان آگهى خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى تا جلسهٔ رسيدگى نبايد کمتر از يک ماه باشد.

مادهٔ ۷۴

در دعاوى راجع‌به اهالى معين اعم از ده يا شهر يا بخشى از شهر که عدهٔ آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهى مفاد دادخواست به‌شرح مادهٔ قبل، يک نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصى که خواهان آنها را معارض خود معرفى مى‌کند ابلاغ مى‌شود.