مادهٔ ۱۰۵

هرگاه يکى از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يکى از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسى شده زايل گردد دادگاه رسيدگى را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مى‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذى‌نفع، جريان دادرسى ادامه مى‌يابد مگر اينکه فوت يا حجر يا زوال سمت يکى از اصحاب دعوا تأثيرى در دادرسى نسبت به ديگران نداشته باشد که در اين‌صورت دادرسى نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.

مادهٔ ۱۰۶

در صورت توقيف يا زندانى‌شدن يکى از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامى يا مأموريت دولتى يا مسافرت ضروري، دادرسى متوقف نمى‌شود. لکن دادگاه مهلت کافى براى تعيين وکيل به آنان مى‌دهد.

مادهٔ ۱۰۷

استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مى‌گيرد:


- خواهان مى‌تواند تا اولين جلسهٔ دادرسي، دادخواست خود را مسترد کند. در اين‌صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مى‌نمايد.


- خواهان مى‌تواند مادامى که دادرسى تمام نشده دعواى خود را استرداد کند. در اين‌صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مى‌نمايد.


- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردى ممکن است که يا خوانده راضى باشد و يا خواهان از دعوا خود به کلى صرف‌نظر کند. در اين‌صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.