مادهٔ ۳۶۶

رسيدگى فرجامى عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأى مورد درخواست فرجامى با موازين شرعى و مقررات قانوني.

مادهٔ ۳۶۷

آراء دادگاه‌هاى بدوى که به‌علت عدم درخواست تجديد‌نظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهى نيست مگر در موارد زير:


۱. احکام:


- احکامى که خواستهٔ آن بيش از مبلغ بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال باشد.

- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.


۲. قرارهاى زير مشروط به اينکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسيدگى فرجامى باشد:


- قرار ابطال يا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

- قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يکى از طرفين دعوا.

مادهٔ ۳۶۸

آراء دادگاه‌هاى تجديد‌نظر استان قابل فرجام‌خواهى نيست مگر در موارد زير:


۱. احکام:


- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.


۲. قرارهاى زير مشروط به اينکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسيدگى فرجامى باشد:


- قرار ابطال يا رد دادخواست که از دادگاه تجديد‌نظر صادر شده باشد.

- قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يکى از طرفين دعوا.

مادهٔ ۳۶۹

احکام زير اگرچه از مصاديق بندهاى (۱) در دو مادهٔ قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگى فرجامى نخواهد بود:


۱. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.


۲. احکام مستند به نظريهٔ يک يا چندنفر کارشناس که طرفين به‌طور کتبى رأى آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.


۳. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.


۴. احکامى که طرفين حق فرجام‌خواهى خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.


۵. احکامى که ضمن يا بعد از رسيدگى به دعاوى اصلى راجع به متفرعات آن صادر مى‌شود، در صورتى‌که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگى فرجامى نباشد.


۶. احکامى که به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌خواهى است.