مادهٔ ۳۹۷

مهلت درخواست فرجام‌خواهى براى اشخاص ساکن ايران بيست روز و براى اشخاص مقيم خارج دو ماه مى‌باشد.

مادهٔ ۳۹۸

ابتدا مهلت فرجام‌خواهى به قرار زير است:


- براى احکام و قرارهاى قابل فرجام‌خواهى دادگاه تجديد‌نظر استان از روز ابلاغ.


- براى احکام و قرارهاى قابل تجديد‌نظر دادگاه بدوى که نسبت به آن تجديد‌نظرخواهى نشده از تاريخ انقضاء مهلت تجديد‌نظر.

مادهٔ ۳۹۹

اگر فرجام‌خواهى به‌واسطهٔ مغايربودن دو حکم باشد ابتدا مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريک از دو حکم خواهد بود.

مادهٔ ۴۰۰

مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) اين قانون در مورد فرجام‌خواهى از احکام و قرارها نيز لازم‌الرعايه مى‌باشد.