مادهٔ ۳۴۶

غيبت اشخاصى که اعلام‌نامهٔ مندرج در مادهٔ فوق براى آنها فرستاده شده مانع از تحرير ترکه نخواهد بود ولى در صورتى‌که کنسول دولت متبوع در موقع تحرير ترکه حاضر نباشد در صورت‌مجلس قيد و رونوشتى از آن براى کنسول فرستاده مى‌شود.

مادهٔ ۳۴۷

به‌صورت ريز ترکه بايد صورتى از اموال غيرمنقول که در ايران واقع است با تعيين بهاء تقريبى آنها پيوست شود.

مادهٔ ۳۴۸

در صورتى‌که ورثه يا وصى متوفى يا قائم‌مقام قانونى آنها حاضر شوند برابر بهاء ترکه تأمين دهند که هرگاه در مدت يک سال از تاريخ انتشار اولين آگهى مذکور در مادهٔ ۳۴۳ بستانکارانى پيدا شود که تبعهٔ ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند ترکه پس از وضع هزينهٔ آگهى‌ها و هزينه‌هاى ديگر قانونى که به‌عمل آمده است به تصرف آنها داده مى‌شود.

مادهٔ ۳۴۹

تأمين ممکن است به‌وسيلهٔ توديع وجه نقد يا وثيقه‌دادن اموال منقول و يا غيرمنقول يا دادن ضامن معتبر به‌عمل آيد و نيز ممکن است درخواست‌کننده از همان اموال متوفى تأمين بدهد.


قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهى است که مدير ترکه را تعيين نموده است.

مادهٔ ۳۵۰

مدير ترکه با اجازهٔ دادگاه بخش مى‌تواند به ورثهٔ متوفى که در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيهٔ ماترک مبلغى که براى معيشت آنها ضرورى باشد بپردازد.


در موردى‌که ادارهٔ تصفيه وظيفهٔ امين ترکه را انجام مى‌دهد اجازهٔ دادگاه بخش لازم نيست.

مادهٔ ۳۵۱

پس از انقضاءِ مدت مذکور در مادهٔ ۳۴۳ مدير ترکه وقتى را براى رسيدگى به دعاوى و مطالبات معين کرده به ورثه يا وصى يا قائم‌مقام قانونى آنها و کنسول دولت متبوع متوفى اگر در محل باشد، اطلاع مى‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگى نموده و پس از رسيدگي، کليهٔ ديون و تعهداتى را که بر ذمهٔ متوفى ثابت و محقق است با اجازهٔ دادستان تأديه مى‌نمايد و بقيه را به ورثه يا وصى يا قائم‌مقام قانونى آنها و در صورتى‌که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند يا در ايران نباشند به کنسول يا ساير نمايندگان سياسى دولت متبوع متوفى تسليم مى‌نمايد.


نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:


سؤال: ترکهٔ اشخاص خارجى را که طبق ترکهٔ اتباع خارجه قانون امور حسبى بايد به کنسول دولت متبوع متوفى تسليم نمود آيا مى‌توان مستقيماً به نمايندهٔ دولت متوفى تحويل داد يا اينکه لازم است که از طريق ادارهٔ حقوقى اقدام به‌عمل آيد؟


نظر مشورتي: با توجه به وظايف ادارهٔ حقوقي، به‌نظر مى‌رسد که تحويل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع بايد از طريق ادارهٔ حقوقى وزارت دادگسترى صورت گيرد.


نظريهٔ شمارهٔٔ ۶۵۵۹/۷ - ۲۴/۱۲/۱۳۵۹

مادهٔ ۳۵۲

اشخاصى که مدعى حقى بر ترکه بوده و دعوى آنها از طرف مدير ترکه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مى‌توانند دعوى خود را در دادگاه صلاحيت‌دار اقامه يا تعقيب نمايند.


انقضاءِ مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصى که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمى‌باشد.

مادهٔ ۳۵۳

اگر نسبت به ترکهٔٔ متوفى قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذکور در مادهٔ ۳۵۱ با رعايت قرار دادگاه به‌عمل خواهد آمد.

مادهٔ ۳۵۴

هرگاه متوفى بازرگان بوده و به‌موجب حکم دادگاه ورشکستگى او قبل يا بعد از فوت اعلام شود ادارهٔ تصفيهٔ امور او تابع مقررات راجع‌به تصفيهٔ امور بازرگان متوقف است.

مادهٔ ۳۵۵

رسيدگى به دعاوى راجع‌به ترکهٔ اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.

مادهٔ ۳۵۶

تصديق صادره از مقامات صلاحيت‌دار کشور متوفى راجع‌به وراثت اتباع خارجه يا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم‌شده در خارجه، قابل ترتيب اثر خواهد بود.

مادهٔ ۳۵۷

اگر تبعهٔ خارجه که در ايران فوت‌شده، مسافر موقتى باشد اشياء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسليم مى‌شود.

مادهٔ ۳۵۸

از هزينه‌هائى که براى اداره کردن ترکه مى‌شود بايد صورت کاملى به دادستان داده شود.

مادهٔ ۳۵۹

حقوقى که به‌موجب اين مبحث براى کنسول‌ها يا نمايندگان سياسى خارجه مقرر شده مربوط به کنسول يا نمايندهٔ سياسى دُوَلى است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها يا نمايندگان سياسى ايران معاملهٔ متقابله بشود.