مادهٔ ۳۳۷

جز آنچه در اين مبحث ذکر مى‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و ادارهٔ ترکه اتباع خارجه به‌همان طريقى خواهد بود که مطابق اين قانون براى ترکهٔ اتباع ايران مقرر است.

مادهٔ ۳۳۸

هرگاه تبعهٔ خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراى مالى باشد دادرس دادگاه بخش محلى که مال متوفى در آنجا واقع است به درخواست هر ذى‌نفع يا به‌درخواست کنسول دولت متبوع متوفى به حفظ و تصفيهٔ امر ترکه اقدام مى‌نمايد و در صورتى‌که متوفى وارث يا قائم‌مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيهٔ ترکه مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۳۹

دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذى‌نفع يا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير مادهٔ فوق وقتى را که از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد براى اقدامات تأمينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع مى‌دهد که در موقع اقدامِ به تأمين حضور به‌هم رساند.


عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولى بعداً مى‌تواند در محل حاضر شده، مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

مادهٔ ۳۴۰

در صورتى‌که کنسول دولت متبوع متوفى قبلاً از وفات مطلع شده و امر طورى باشد که تا اطلاع به مأمورين ايران بيم تضييع و تفريط تمام يا قسمتى از ترکه برود، مى‌تواند شخصاً اقدامات موقتى را براى حفظ آن به‌عمل آورده وضعيت موقتى را تا مداخلهٔ دادرس دادگاه بخش حفظ نمايد.

مادهٔ ۳۴۱

در موقعى‌که دادگاه بخش براى مهر و موم تعيين وقت مى‌کند بايد بلافاصله و منتهى در ظرف يک هفته از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع، يک نفر را براى ادارهٔ ترکه معين و معرفى نمايد.

مادهٔ ۳۴۲

دادگاه مى‌تواند با رعايت مادهٔ ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذى‌نفع هرکس را که طرف اعتماد بداند به سمت ترکه مدير ترکه معين کند.


اقدامات مدير ترکه با نظارت دادستان به‌عمل خواهد آمد.


در نقاطى‌که ادارهٔ تصفيه موجود است مدير ترکه معين نمى‌شود و اين وظيفه به ادارهٔ تصفيه رجوع مى‌شود.

مادهٔ ۳۴۳

مدير ترکه بايد به‌محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهى هريک به فاصلهٔ يک ماه در مجلهٔ رسمى و يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصى را که به‌عنوانى از عناوين براى خود حقى بر ذمهٔ متوفى و يا بر اعيان ترکه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش‌ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى خود را معرفى و موضوع حق خود را معين کنند و رونوشت يا عکس گواهى‌شدهٔ مدارک طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.


هرگاه ميزان ترکه کمتر از هزار ريال باشد آگهى در روزنامه لازم نيست.

مادهٔ ۳۴۴

پس از تعيين مدير ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحرير و به او تسليم مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۴۵

براى تحرير ترکه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مى‌شود:


۱. تمام وراث که در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.


۲. وصى اگر معلوم و مقيم ايران باشد.


۳. کسانى که وصيت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.


۴. شريک متوفى اگر باشد در صورتى‌که در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.


۵. کنسول دولت متبوع متوفي.