تعيين امين

مادهٔ ۱۳۰

دادستان و اشخاص ذى‌نفع از قبيل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براى ادارهٔ اموال غائب بنمايند.

مادهٔ ۱۳۱

پس از وصول درخواست تعيين امين، دادگاه درخصوص غيبت و اينکه غائب کسى را براى ادارهٔ اموال خود معين کرده است يا نه تحقيق نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط مادهٔ ۱۰۱۲ قانون مدني، تعيين امين مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۰۱۲

اگر غائب مفقو‌دالاثر براى ادارهٔ اموال خود تکليفى معين نکرده باشد و کسى هم نباشد که قانوناً حق تصدى امور او را داشته باشد محکمه براى ادارهٔ اموال او يک نفر امين معين مى‌کند و تقاضاى تعيين امين فقط از طرف مدعى‌العموم و اشخاص ذى‌نفع در اين امر قبول مى‌شود.

مادهٔ ۱۳۲

کسى‌که در زمان غيبت غائب عملاً متصدى امور او باشد در موقع تعيين امين براى غائب، آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۳

غائبى که تابعيت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعهٔ ايران است.

مادهٔ ۱۳۴

ساير احکام امين غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنى و باب سوم اين قانون است.

مادهٔ ۱۳۵

بعد از صدور حکم موتِ فرضيِ غائب يا معلوم شدن موت حقيقى يا زنده بودن غائب، سمت امين زائل مى‌شود.