مادهٔ ۱

در حوزهٔ ابتدائى به اقتضاء اهميت محل يک ادارهٔ يا دائرهٔ ثبت اسناد و املاک تأسيس مى‌شود. ممکن است هر اداره يا دائرهٔ ثبت داراى شعبى باشد.

مادهٔ ۲

مديران و نمايندگان ثبت و مسئوليت دفاتر و صاحبان دفاتر اسنادرسمى جزء در محل مأموريت خود نمى‌توانند انجام وظيفه نمايند - اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونى ندارد.


مادهٔ ۳ و ۴ و ۵ ملغى شده است.

مادهٔ ۶

براى رسيدگى به کليهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هيئتى به‌نام هئيت نظارت مرکب از رئيس ثبت استان يا قائم‌مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به‌ انتخاب وزير دادگسترى تشکيل مى‌شود. هيئت مزبور به کليهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتى در حوزهٔ قضائى استان رسيدگى مى‌نمايد.


براى اين هيئت يک عضو على‌البدل از قضات دادگسترى يا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزير دادگسترى تعيين خواهد شد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).

مادهٔ ۷

دفاتر لازم براى ثبت اسناد و املاک وعده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظام‌نامه‌اى که از طرف وزارت عدليه تنظيم مى‌شود معين خواهد شد.

مادهٔ ۸

مراجعه به دفاتر املاک براى اشخاص ذى‌نفع مطابق مقررات نظام‌نامهٔ وزارت عدليه جايز است.