مادهٔ ۶۰

...

مادهٔ ۶۱

....

مادهٔ ۶۲

....

مادهٔ ۶۳

مطابق لايحه قانونى اصلاح مادهٔ ۶۰ قانون استخدام کشورى و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مندرج در شماره ۱۷/۳-۵۸/۹۹۸۶ روزنامه رسمى مواد اخيرالذکر از متن قانون حذف گرديده و وفق اصل ۱۷۳ قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى ايران، ديوان عدالت ادارى مرجع رسيدگى به شکايات مردم نسبت به قوانين و آئين‌نامه‌هاى دولتى تعيين گرديده است. قانون تشکيل ديوان عدالت ادارى و آئين‌نامه‌ نحوه رسيدگى به دعاوى در ديوان، در اين مجموعه درج گرديده است.

مادهٔ ۶۴

مستخدم رسمى مى‌تواند با يک ماه اعلام قبلى از خدمت دولت استعفاء کند. در هيچ مورد استعفاء مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفاء از تاريخى تحقق مى‌يابد که وزارتخانه يا مؤسسه دولتى مربوط مستخدم به‌موجب حکم رسمى با آن موافقت کند. وزارتخانه يا مؤسسه دولتى مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ وصول استعفاء، رد يا قبول استعفاء را کتباً اعلام دارد. اگر تا پايان يک ماه مذکور رد يا قبول استعفاء ابلاغ نگردد اين امر در حکم عدم قبول استعفاء تلقى خواهد شد. مستخدم مى‌تواند در صورت قبول نشدن استعفاء طبق مادهٔ ۶۰ شکايت کند (مرجع رسيدگى در اين مورد ديوان عدالت ادارى است.)

مادهٔ ۶۵

با تصويب قانون بازسازى در تاريخ ۵/۷/۱۳۶۰ مادهٔ ۶۵ لغو و در مورد غيبت مستخدمين طبق مقررات قانون رسيدگى به تخلفات ادارى رفتار مى‌شود. رجوع کنید به (۲۷/۷/۶۰)/۱۰۶۷۳ روزنامه رسمى.

مادهٔ ۶۶

وجوهى که مستخدم مستعفى بابت کسور بازنشستگى به صندوق بازنشستگى پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

مادهٔ ۶۷

استخدام مجدد مستخدم رسمى که استعفاء کرده است در صورت احتياج به وجود او مانعى ندارد. سوابق خدمت اين مستخدمين از لحاظ بازنشستگى منظور و محسوب خواهد شد به‌شرط آنکه وجوهى را که طبق مادهٔ ۶۶ دريافت داشته‌اند يک‌جا به صندوق بازنشستگى مسترد دارند.

مادهٔ ۶۸

هرگاه مستخدمى که طبق مادهٔ ۶۴ از خدمت استعفاء نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين‌تر باشد وزارتخانه يا مؤسسه دولتى استخدام‌کننده مى‌تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايشى معاف دارد.

مادهٔ ۶۹

هرگاه مستخدمى که طبق مفاد مادهٔ ۶۴ از خدمت استعفاء نموده است داوطلب خدمت در گروهى بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولى وزارتخانه يا مؤسسه دولتى استخدام‌کننده مى‌تواند او را از گذرانيدن دوره آزمايشى معاف دارد.