مادهٔ ۱۳

استخدام اشخاص به خدمت رسمى دولت از طريق امتحان يا مسابقه انجام مى‌شود(۱) .


(۱ه قانون استخدام جانبازان و ... مصوب ۷/۱۰/۶۷ مجلس شوراى اسلامى و تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۶۴ مراجعه شود.


تبصرهٔ ۱:

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مى‌توانند با موافقت سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در قبال داوطلبان يا دانشجويان آموزشگاه‌هاى اختصاصى يا دوره‌هاى تربيتى مربوط و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالى آموزشي، تعهد استخدامى به‌عمل آورند.


تبصرهٔ ۲:

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى مى‌توانند مستخدمين پيمانى را که در تاريخ تصويب اين اصلاحيه (۲۴/۱۲/۵۱) در استخدام دارند با رعايت مقررات مربوط از طريق امتحان به‌طور رسمى استخدام کنند مشروط بر آنکه سن آنان در تاريخ بيست و چهارم اسفندماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده ۱۴ اين قانون تجاوز نکرده باشد.


تبصرهٔ ۳:

آئين‌نامه مربوط به طرز اجراء اين ماده از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به‌تصويب شورا خواهد رسيد (ر. ک به آئين‌نامه امتحانات و مسابقات استخدامى مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۳).

مادهٔ ۱۴

(اصلاحى مصوب ۱۳۵۳) براى ورود به خدمت رسمى شرايط ذيل لازم است:


- حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بيش از ۴۰ سال تمام (ر. ک قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱).


- تابعيت ايران.


- انجام خدمت پرچم يا معافيت قانون بودن(۱) .


(۱ه‌موجب قانون عدم ممنوعيت استخدام دارندگان معافيت پزشکى مصوب ۲۳/۲/۷۷ مجلس شوراى اسلامي، استخدام افراد داراى معافيت پزشکى در صورتى‌که واجد شرايط مورد نياز دستگاه مربوط باشند بلامانع است.


الف. نداشتن سابقه محکوميت جزائى مؤثر.


ب. عدم محکوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون.


پ. حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدائى(۱).


(۱ه قانون تسهيلات استخدامى و اجتماعى جانبازان مصوب ۳۱/۳/۷۴ و قانون معافيت از بند ج مصوب ۱۶/۶/۶۱ و قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مراجعه شود.


ت. داشتن توانائى انجام کارى که براى آن استخدام مى‌شود .


تبصرهٔ ۱:

افرادى که مجدداً به استخدام رسمى پذيرفته مى‌شوند مشمول محدوديت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف اين ماده نخواهند بود.


تبصرهٔ ۲:

حداکثر سن مذکور در بند الف اين ماده در مورد افرادى که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصى که فهرست آن با پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به‌ تصويب شورا مى‌رسد ۴۵ سال تمام مى‌باشد.

مادهٔ ۱۵

استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به‌موجب قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.

مادهٔ ۱۶

امتحان و مسابقه ورودى داوطلبان استخدام رسمى به‌وسيله سازمان امور ادارى و استخدامى کشور صورت مى‌گيرد.


تبصره:

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در صورت اقتضاء مى‌تواند اجراء امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام‌کننده محول دارد.

مادهٔ ۱۷

کسانى‌که در امتحان يا مسابقه ورودى استخدام رسمى قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمي، يک دوره آزمايشى را طى خواهند کرد (اصلاحى مصوب ۱۳۵۳).


تبصرهٔ ۱:

انتصاب موقت افرادى که دوره آزمايشى را طى مى‌کنند به پست‌هاى ثابت سازمانى بلامانع است.


تبصرهٔ ۲:

افراد مذکور در اين ماده در طول دوره آزمايشى در حکم مستخدم رسمى محسوب مى‌شوند.

مادهٔ ۱۸

مدت خدمت آزمايشى داوطلبان ورود به استخدام رسمى توسط وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌کننده تعيين مى‌شود ولى در هيچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

حقوق دوره آزمايشى برابر مقررات اين قانون تعيين و پرداخت مى‌گردد و در صورتى‌که مستخدم به استخدام رسمى پذيرفته شود مدت خدمت آزمايشى جزو سابقه خدمت وى محسوب مى‌شود (اصلاحى مصوب ۱۳۵۷).


تبصرهٔ ۲:

فوق‌العاده و هزينه‌هاى مستخدم آزمايشى مطابق فوق‌العاده و هزينه‌هاى مستخدم رسمى تعيين و پرداخت خواهد شد.