مادهٔ ۱۴۴

مستخدمين رسمى مشمول اين قانون که در يکى از شرکت‌ها و مؤسسات دولتى مستثناء شده يا مؤسسات مذکور در بند ت مادهٔ ۲ اين قانون به‌صورت رسمى استخدام شده و يا طبق مقررات قانونى مربوط به آن مؤسسات منتقل شده يا بشوند به خدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت خدمت اين‌گونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمى آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراء قانون استخدام کشورى تعيين مى‌شود و تعيين گروه قطعى آنان موکول به اشتغال در يکى از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتى مشمول قانون خواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقوق مادهٔ ۳۲ و بازنشستگى و وظيفه همچنين در هر مورد که در مقررات استخدامى مؤسسه مربوط حکمى براى تعيين تکليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.


تبصرهٔ ۲:

گروه و پايه قطعى مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامى مؤسسات مربوط که از جدول حقوق مادهٔ ۳۲ و تغييرات بعدى آن تبعيت خواهند کرد براساس طبقه‌بندى مشاغل مقررات استخدامى مربوط که به تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور رسيده باشد تعيين خواهد شد. و در موردى‌که مستخدم قبل از اجراء طبقه‌بندى مشاغل مؤسسه بازنشسته يا از کارافتاده يا فوت شود همچنين نسبت به مستخدمين موضوع اين ماده در ساير مؤسسات، آخرين شغل قبل از بازنشستگى يا از کارافتادگى يا فوت آنها در موسسه محل خدمت با مشاغل گروه‌هاى جدول حقوق مربوط مذکور در مادهٔ ۳۰ مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين‌شده بدون رعايت تبصره يک مادهٔ ۷۸ مبناى تعيين حقوق بازنشستگى يا وظيفه‌اى که به آنان يا وراث قانونى آنها تعلق مى‌گيرد خواهد بود.


تشخيص هم‌طراز بودن شغل مورد تصدى چنين مستخدمى با مشاغل گروه‌هاى جدول مربوط با شورا مى‌باشد.


تبصرهٔ ۳:

مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل مى‌تواند درخواست کند مشمول مقررات بازنشستگى مؤسسه محل خدمت خود شود که در اين‌صورت صندوق بازنشستگى کشورى مکلف است کليه کسور بازنشستگى پرداختى مستخدم را به صندوق بازنشستگى مربوط واريز کند.


سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمى از لحاظ بازنشستگى و وظيفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور مى‌شود و به‌شرط آنکه حقوق بازنشستگى از حداکثر حقوق بازنشستگى مقرر در قانون استخدام کشورى تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگى و وظيفه مؤسسه محل خدمت خواهد بود.


هرگاه صندوق بازنشستگى مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگى و وظيفه مربوط به اين‌گونه مستخدمين با کسرى مواجه شود دولت کمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود.

مادهٔ ۱۴۵

تا زمانى‌که براى پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براى فوق‌العاده‌ها يا هزينه‌ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه کل کشور براى کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون اعتبار لازم تأمين نشده است حقوق و مزاياى مستمر مستخدمينى که در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياى مستخدمينى که جديداً استخدام مى‌شوند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاى خاص استخدامى و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است.


تبصرهٔ ۱:

دولت مکلف است نسبت به تأمين اعتبار حقوق مستخدمين گروه‌هاى مختلف از پائين‌ترين گروه شروع و به‌ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه‌هاى بالاتر اقدام کند.


تبصرهٔ ۲:

مؤسسات دولتى مشمول اين قانون که از حقوق واحد استفاده مى‌کنند تا زمانى‌که فوق‌العاده شغل موضوع مادهٔ ۳۸ معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد مادهٔ ۱۴۱ معين مى‌کنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدى که به‌موجب آئين‌نامه و مقررات خاص به وى تعلق مى‌گرفته است به‌عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت.

مادهٔ ۱۴۶

تأمين اعتبار لازم براى پرداخت کليه تعهدات ناشى از اجراء اين قانون در مؤسسات مذکور در بند ت مادهٔ ۲ و شرکت‌ها و مؤسسات دولتى خارج از شمول اين قانون به‌عهدهٔ مؤسسات مربوط خواهد بود.

مادهٔ ۱۴۷

آئين‌نامه‌هاى اجرائى اين فصل به‌وسيله سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به‌ تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۴۸

پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامى که در مقام اجراء با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغى خواهد بود.


تبصره:

تا زمانى‌که آئين‌نامه اجرائى مذکور در اين قانون به تصويب مقامات مذکور در اين قانون نرسيده است آئين‌نامه‌هاى فعلى معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

مادهٔ ۱۴۹

دولت مى‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتى را که ضمن اجراء آن ضرورى تشخيص دهد جهت تصويب کميسيون استخدام مجلس تقديم کند، مقررات اين قانون و اصلاحاتى که به تصويب کميسيون‌هاى استخدام مجلس مى‌رسد تا تقديم لايحه نهائى به مجلس و تعيين تکليف آن از طرف مجلس لازم‌الاجراء است.


تبصره:

دولت مکلف است در اجراء اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه‌بگيرها و در متناسب‌ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به‌عمل آورد.

مادهٔ ۱۵۰

وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند براساس پست‌هاى سازمانى مصوب مستخدمين پيمانى و همچنين کارکنانى را که براى انجام خدمت تمام وقت در مقام دريافت دستمزد به‌کار گمارده شده‌اند و در تاريخ تصويب اين اصلاحيه (۲/۱۰/۵۷) در خدمت دارند بنا به‌درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتى به رسمى تبديل کنند.


گروه شغلى آنان براساس طرح طبقه‌بندى مشاغل تعيين و پايه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتى يک پايه تعيين خواهد شد.


تبصره:

آئين‌نامه لازم براى اجراء اين ماده و همچنين ترتيب انتقال کسور بازنشستگى مربوط به اين‌گونه کارکنان از ساير صندوق‌هاى مربوط به صندوق بازنشستگى کشورى به پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۵۱

خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها در اجراء مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگى و وظيفه جزو خدمت دولتى محسوب و منظور خواهد شد.


احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخريد شده مستخدمين در دستگاه‌هاى موضوع اين ماده به استثناء مستخدمين مشمول مادهٔ ۱۲۰ اين قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچ‌گونه تعهدى ندارد، از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگى و وظيفه مشروط بر اين است که کليه وجوه دريافتى به بازخريد سنوات مزبور را به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت نمايند.


تبصره:

مدت خدمت مستخدمين رسمى در مدارس غيردولتى مشمول فرمان آموزش رايگان، با رعايت ضوابطى که در آئين‌نامه اجرائى قانون تعيين تکليف وضع استخدامى کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مردادماه ۱۳۵۶ پيش‌بينى شده است از لحاظ پايه و بازنشستگى جزو سابقه خدمت آنان محسوب مى‌شود.


آثار مالى مترتب بر اين اصلاحيه از تاريخ ۱/۷/۱۳۵۷ قابل پرداخت مى‌باشد.