مادهٔ ۸۵

آن قسمت از سوابق خدمت دولتى مستخدمين رسمى که کسور بازنشستگى مربوط به آن به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت نشده باشد خدمت غيررسمى تلقى مى‌گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌هاى زير از لحاظ بازنشستگى و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.


تبصرهٔ ۱:

مستخدم موضوع اين ماده مى‌تواند وجهى بابت کسور بازنشستگى سنوات خدمت غيررسمى خود به صندوق بازنشستگى پرداخت نکند در اين‌صورت حقوق بازنشستگى و يا حقوق وظيفه موضوع مادهٔ ۷۹ او براساس يک‌چهلم متوسط حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنوات خدمت غيررسمى به‌علاوه يک‌سى‌ام متوسط حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنواتى که با عنوان مستخدم رسمى خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غيررسمى مستخدم محاسبه مى‌شود که به‌علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمى به سى سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

مستخدمينى که طبق مقررات اين قانون تطبيق يا تبديل وضع يافته‌اند در صورتى‌که کسور بازنشستگى مدت خدمت غيررسمى موضوع اين ماده را برمبناى ۸/۵ درصد حقوق پايه رسمى که در تاريخ اول فروردين ماه يک‌هزار و سيصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگى و وظيفه جزو سابقه خدمت رسمى آنان محسوب خواهد شد و در مورد مستخدمينى که بعد از تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به استخدام رسمى پذيرفته شده يا بشوند اولين حقوق پايه رسمى که در بدو خدمت رسمى به آنان تعلق مى‌گيرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگى موضوع اين تبصره خواهد بود.


تبصرهٔ ۳:

سابقه خدمت مستخدمين در کار ثابت نيروهاى مسلح در صورتى‌که کسور بازنشستگى مربوط به اين خدمت طبق مقررات قانون استخدام نيروهاى مسلح به صندوق بازنشستگى کشورى قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمى محسوب و در غير اين‌صورت در حکم خدمت غيررسمى تلقى مى‌شود و تابع حکم اين ماده خواهد بود.

مادهٔ ۸۶

وراث قانونى از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج و زوجه دائمى و مادر و پدرى که در کفالت متوفى بوده‌اند، هم‌چنين نوادگانى که پدر آنها فوت شده و در کفالت مستخدم متوفى بوده‌اند با دارا بودن شرايط زير:


- فرزندان و نوادگان ذکور از بيست سال کمتر داشته باشند مگر اينکه به‌موجب مدارک مثبته در يکى از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشى رسمى عالى مشغول تحصيل باشند و در اين‌صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.


- فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگى به‌شرط نداشتن شوهر ولى اگر به‌موجب مدارک مثبته در يکى از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشى رسمى عالى مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.


- مادر متوفى به‌شرط نداشتن شوهر.


- عيال دائمى متوفي.


- شوهر در صورتى‌که عليل و از کارافتاده و تحت کفالت عيال متوفاى خود بوده باشد.


- فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص‌العضو مستخدم متوفى که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.

مادهٔ ۸۷

حقوق وظيفه به تساوى بين وراث قانونى مستخدم تقسيم مى‌شود و سهم هريک از وراث قانونى که قطع مى‌شود به تساوى به سهم بقيه وراث افزوده مى‌شود حکم اين ماده از تاريخ تصويب قانون استخدام کشورى (۳۱/۳/۱۳۴۵) قابل اجراء است. همچنين حکم مندرج در بند ج مادهٔ ۸۶ درباره وراث مستخدمين رسمى که براساس قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ قابل اجراء خواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمى در هر موردى‌که در مواد مختلف قانون استخدام کشورى نصف حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگى تعيين شده است جز در مورد حقوق وظيفه که به‌علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعى مستخدم برقرار مى‌شود به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگى اصلاح مى‌شود.


اين حکم شامل وراث وظيفه‌بگير فعلى جز در مواردى‌که حقوق وظيفه به‌علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعى مستخدم برقرار شده است نيز خواهد بود.


حکم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاى مسلح نيز خواهد بود.


تبصرهٔ ۲:

از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظيفه وراث قانونى مستخدمين رسمى موضوع تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۷۸ که قبل از ۳۱ خردادماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند به ميزان چهارپنجم حقوق بازنشستگى مقام مربوط ترميم و پرداخت مى‌شود.

مادهٔ ۸۸

دريافت بيش از يک حقوق بازنشستگى يا حقوق وظيفه يا مستمرى يا بازخريد خدمت براى ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاى مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاى دولتي، شهردارى‌ها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و هم‌چنين مؤسسات غير دولتى که بيش از بيست و پنج درصد (۲۵%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت وزيران از محل درآمد عمومى تأمين مى‌شود ممنوع است.