مادهٔ ۷۵

مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مى‌توانند طبق شرايط زير تقاضاى بازنشستگى کنند و دولت مکلف به قبول آن است:


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت و رسيدن به پنجاه و چهارسالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت و رسيدن به پنجاه و سه سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت و رسيدن به پنجاه و دو سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت و رسيدن به پنجاه و يک سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت و رسيدن به پنجاه سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت و رسيدن به چهل و نه سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت و رسيدن به چهل و هشت سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت و رسيدن به چهل و هفت سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و يک سال خدمت و رسيدن به چهل و شش سالگي.


- مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون بيش از بيست سال سابقه خدمت دارند به‌شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي.


تبصره:

مقصود از سابقه خدمت در مادهٔ ۷۵ و بندهاى آن سابقه خدمت رسمى است.

مادهٔ ۷۶

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مى‌توانند مستخدمين رسمى را که شصت سال سن و لااقل بيست سال سابق خدمت دارند بازنشسته کنند.

مادهٔ ۷۷

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند کليه مستخدمين رسمى را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.

مادهٔ ۷۸

ميزان حقوق بازنشستگى مستخدمين رسمى عبارت است از يک‌ سى‌ام متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اينکه حقوق بازنشستگى آنان از آخرين حقوق دريافتى قبل از بازنشستگى تجاوز نکند.


تبصرهٔ ۱:

متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمى در سه سال آخر خدمت است ولى در صورتى‌که مجموع سنوات خدمت رسمى مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق، معدل حقوق سنوات خدمت رسمى خواهد بود.


در مورد مستخدمى که براساس حقوق گروه و پايه موضوع مادهٔ ۳۰ اين قانون بازنشسته شده يا مى‌شود در صورتى‌که مدت استفاده از حقوق گروه و پايه مذکور از سه سال کمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

تفاوت تطبيق حقوق (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق به‌منظور برقرارى حقوق بازنشستگى و وظيفه منظور و محسوب مى‌شود.


تبصرهٔ ۳:

....


تبصرهٔ ۴:

....


تبصرهٔ ۵:

در تعيين حقوق بازنشستگى مستخدمين رسمى مشمول قانون استخدام کشورى که در دوران خدمت به نمايندگى مجلس انتخاب شده يا مى‌شوند به ازاء هر دوره نمايندگي، حقوق يک گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط به بالاترين شغلى که قبل از نمايندگى تصدى آن را داشته‌اند مبناى محاسبه قرار مى‌گيرد و مبناى مزبور به‌جاى متوسط حقوق موضوع تبصره يک اين ماده محسوب مى‌شود.


هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حکم اين ماده يا تبصرهٔ ۳ آن نيز باشند مخير هستند فقط از يکى از دو حقوق بازنشستگى مربوط استفاده کنند.


حقوق بازنشستگى مستخدمين رسمى که برابر مدت يک دوره کامل قانونگذارى به رياست يا نيابت رياست مجلس انتخاب‌شده يا مى‌شوند اعم از شاغل يا بازنشسته به‌ترتيب براساس بندهاى ت و پ تبصره مادهٔ ۳۲ قانون استخدام کشورى و با رعايت مقررات اين قانون تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۷۹

هرگاه مستخدم رسمى عليل يا به‌علت حادثه‌اى ناقص شود به‌نحوى ‌که از کار کردن باز بماند حقوق وظيفه‌اى برابر يک سى‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد کرد مشروط بر اينکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند.


تبصرهٔ ۱:

در صورتى‌که سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت از پانزده سال منظور خواهد گرديد.


تبصرهٔ ۲:

در صورتى‌که مستخدم مذکور در اين ماده فوت شود چهارپنجم حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانونى به وراث وى تعلق مى‌گيرد.

مادهٔ ۸۰

هرگاه مستخدم رسمى به‌علت حادثه ناشى از کار يا به‌سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به‌نحوى ‌که از کارکردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبيق و فوق‌العاده شغل او به‌عنوان حقوق وظيفه در مورد وى برقرار مى‌گردد.

مادهٔ ۸۱

هرگاه مستخدم رسمى فوت شود خواه به حد بازنشستگى رسيده يا نرسيده باشد در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگى او به وراث قانونى وى پرداخت خواهد شد.


تبصره:

در صورتى‌که سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از ده سال کمتر باشد مدت سال محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۸۲

هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق و ظيفه يا حقوق بازنشستگى او به‌عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانونى وى پرداخت خواهد شد.

مادهٔ ۸۳

هرگاه مستخدم رسمى به‌سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل او به‌عنوان حقوق وظيفه به وراث قانونى وى پرداخت خواهد شد.

مادهٔ ۸۴

برقرارى حقوق وظيفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۲ و ۸۳ با تصويب شورا صورت خواهد گرفت.


تبصره:

اعاده به خدمت مستخدمين از کارافتاده در صورتى‌که بهبودى کامل حاصل نمايند و توانائى اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن به سن شصت‌سالگى بلامانع است.