مادهٔ ۷۰

از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگى کشورى به‌صورت مؤسسه‌اى مستقل وابسته به سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تأسيس و به‌موجب اساسنامه‌اى که به تصويب کميسيون‌هاى استخدام و امور اقتصادى و دارائى مجلس مى‌رسد اداره خواهد شد.


اداره کل بازنشستگى‌ فعلى و صندوق بازنشستگى و وظيفه مستخدمين شرکت‌هاى دولتى با کليه وظايف و دارائى و موجودى و اسناد و اوراق بودجه و تعهدات و مستخدمين خود به صندوق بازنشستگى کشورى منتقل مى‌شود.


تبصرهٔ ۱:

حقوق بازنشستگى و وظيفه از کار افتادگى و وظيفه وراث مستخدمينى که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته يا از کارافتاده شده يا بشوند، همچنين وظيفه وراث مستخدمينى که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصى که به‌عنوان کمک به صندوق بازنشستگى هر سال در بودجه کل کشور منظور مى‌شود پرداخت خواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

کسور بازنشستگى متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمين رسمى که در اول فروردين ماه سال ۱۳۵۴ به خدمت اشتغال دارند به ميزان و ترتيبى که از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادى و دارائى و سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبارى که در قوانين بودجه کل کشور منظور مى‌گردد به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمين پيمانى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى و آن دسته از مستخدمين موقت شرکت‌ها و مؤسسات دولتى مستثناء شده از قانون استخدام کشورى که مشمول مقررات بازنشستگى و وظيفه خاصى نمى‌باشند مشمول مقررات قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پيرى و از کارافتادگى و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگى کشورى عهده‌دار وظايف صندوق حمايت مستخدمين مزبور خواهد بود.


تبصرهٔ ۴:

اجازه داده مى‌شود که اداره امور صندوق بازنشستگى شهردارى‌ها به پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و موافقت وزير کشور به‌عهده صندوق بازنشستگى کشورى قرار گيرد.

مادهٔ ۷۱

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مکلف هستند هرماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياى مستمر و فوق‌العاده‌هاى مستخدمين رسمى و مستخدمين آزمايشى را به استثناء فوق‌العاده تضمين و اضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه، کم کرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگى کشورى بپردازند.


تبصرهٔ ۱:

در مورد مستخدمين رسمى که در مؤسسات موضوع بند (ب) مادهٔ ۱۱ اين قانون به خدمت دولت مشغول هستند هشت و نيم درصد مذکور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياى ايشان به استثناء فوق‌العاده‌هاى تضمين و اضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه کم شده، به صندوق بازنشستگى کشورى تحويل مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

کسور بازنشستگى مستخدمين آماده به خدمت بر مبناى تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

در مورد مستخدمين رسمى که به نمايندگى مجلس انتخاب شوند کسور بازنشستگى آنان در دوران نمايندگى معادل کسور آخرين پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقررى آنان کسر و به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت خواهد شد.

مادهٔ ۷۲

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند حقوق و فوق‌العاده شغل اولين ماه کسانى را که دوره آزمايشى را طى کرده و به استخدام رسمى پذيرفته مى‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگى کشورى بپردازند.

مادهٔ ۷۳

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند علاوه بر کسور موضوع مادهٔ ۷۱ هر ماه مبلغى برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمى و مستخدمين آزمايشى خود را به صندوق بازنشستگى کشورى بپردازند.


تبصرهٔ ۱:

مؤسساتى که خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگى کشورى استفاده خواهند کرد بايد مبلغى معادل کسور پرداختى مستخدمين خود از بودجه مؤسسه مربوط، به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت کنند.


تبصرهٔ ۲:

وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتى که مستخدمين رسمى آنها به يکى از مقامات مذکور در مادهٔ ۳ اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مکلف هستند تا زمانى‌که مستخدمين مزبور متصدى آن مقامات هستند هر ماه مبلغى معادل کسور پرداختى آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت کنند.

مادهٔ ۷۴

مستخدم رسمى مى‌تواند طبق شرايط زير تقاضاى بازنشستگى کند و دولت مکلف به قبول آن است:


- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.

- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن بالااقل سى سال سابقه خدمت.


تبصرهٔ ۱:

کليه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، شهردارى‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هائى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مى‌توانند مستخدمين رسمى يا ثابت يا داراى عناوين مشابه خود را (به‌جز مشمولان قانون کار و تأمين اجتماعي)، در مشاغل غيرتخصصى براساس درخواست کتبى آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائى مشروط به آنکه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند براساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتى‌که سابقه خدمت آنان کمتر از بيست سال باشد، بازخريد نمايند.


به افرادى که براساس اين قانون بازخريد مى‌شوند، مبلغى معادل ۴۵ روز حقوق و مزاياى مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتى‌که کسر يک سال بيش از شش ماه باشد، يک سال تمام محسوب خواهد شد) به‌علاوه کسور بازنشستگى يا حق بيمه پرداختى سهم مستخدم و حقوق و مزاياى مرخصى‌هاى استحقاقى استفاده نشده وى پرداخت خواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

مفاد تبصره يک در مشاغل تخصصى نيز با درخواست کتبى مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائى و تصويب شورائى مرکب از نمايندگان تام‌الاختيار وزير برنامه و بودجه و دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و دستگاه اجرائى مربوط قابل اجراء خواهد بود.


تبصرهٔ ۳:

مستخدمينى که بيش از يک سال از آمادگى به خدمت آنان بگذرد، در صورتى‌که در اين مدت با توجه به معرفى سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در مشاغلى که شرايط احراز آن را دارند، جذب دستگاه‌هاى دولتى نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته مى‌شوند.


تبصرهٔ ۴:

هر نوع استخدام جديد به‌جاى افرادى که به‌موجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته مى‌شوند ممنوع است و همچنين اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمت آنها بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده‌اند در کليه دستگاه‌هاى دولتى ممنوع است و در صورتى‌که ثابت شود افراد فوق به خدمت يکى از دستگاه‌هاى دولتى درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانين، کليه وجوه پرداختى به ايشان به استثناء وجوه بازنشستگى و يا حق بيمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدى نخواهد داشت.