- مادهٔ ۴۰ :

حق انتفاع عبارت از حقى است که به‌موجب آن شخص مى‌تواند از مالى که عين آن ملک ديگرى است يا مالک خاصى ندارد استفاده کند.