مادهٔ ۹۵۰

مثلى که در اين قانون ذکر شده عبارت از مالى است که اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمى مقابل آن است معذٰلک تشخيص اين معنى با عرف مى‌باشد.

مادهٔ ۹۵۱

تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.

مادهٔ ۹۵۲

تفريط عبارت است از ترک عملى که به‌موجب قرارداد يا متعارف براى حفظ مال غير لازم است.

مادهٔ ۹۵۳

تقصير اعم است از تفريط و تعدي.

مادهٔ ۹۵۴

کليهٔ عقود جايزه به موت حد طرفين منفسخ مى‌شود و هم‌چنين به سفه در مواردى که رشد معتبر است.

مادهٔ ۹۵۵

مقررات اين قانون در مورد کليهٔ امورى که قبل از اين قانون واقع شده معتبر است.