اشخاص حقوقى

مادهٔ ۵۸۳

کليه شرکت‌هاى تجارتى مذکور در اين قانون شخصيت حقوقى دارند.

مادهٔ ۵۸۴

تشکيلات و مؤسساتى که براى مقاصد غيرتجارتى تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدليه معين خواهد کرد شخصيت حقوقى پيدا مى‌کنند.

مادهٔ ۵۸۵

شرايط ثبت مؤسسات و تشکيلات مذکور در مادهٔ فوق به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدليه معين خواهد شد.


حق‌الثبت مؤسسات و تشکيلات مطابق نظام‌نامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوى و به‌علاوه مشمول مادهٔ ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است (۱).


(۱) . آئين‌نامه موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت در بخش مربوط به ثبت شرکت‌ها در همين مجموعه درج شده است هم‌چنين حق‌الثبت تعيين شده در مادهٔ ۵۸۵ با توجه به مادهٔ (۱۰) اصلاحى قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۴۶ منسوخه شده است. جهت اطلاع از حق‌الثبت مؤسسات غيرتجارى به بند ب مادهٔ (۱۰) قانون ثبت شرکت‌ها در همين مجموعه مراجعه شود.

مادهٔ ۵۸۶

مؤسسات و تشکيلاتى را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومى يا نامشروع است نمى‌توان ثبت کرد.

مادهٔ ۵۸۷

مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى به‌محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند.

حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقى

مادهٔ ۵۸۸

شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليه حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است (۱) مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوّت - بنوّت و امثال ذلک.


(۱) . نظريه ۱۳۲۴۹/ ۷- ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ ا.ح.ق: اشخاص حقوقى مى‌توانند نسبت به احکام و قرارهاى صادره که به ضرر آنها باشد اعتراض نمايند.

مادهٔ ۵۸۹

تصميمات شخص حقوقى به‌وسيله مقاماتى که به‌موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مى‌شود.

مادهٔ ۵۹۰

اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجا است (۱).


(۱) . از قانون مدنى مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴:


مادهٔ ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.


اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود.

مادهٔ ۵۹۱

اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است (۱).


(۱) . از قانون مدنى مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴:


مادهٔ ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.


اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود.