مادهٔ ۳۹۵

قائم‌مقام تجارتى کسى است که رئيس تجارتخانه او را براى انجام کليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يکى از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاء او براى تجارتخانه الزام‌آور است.


سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود يا عملاً.

مادهٔ ۳۹۶

تجديد اختيارات قائم‌مقام تجارتى در مقابل اشخاصى که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست.

مادهٔ ۳۹۷

قائم‌مقامى تجارتى ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولى در مقابل اشخاص ثالثى که از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتى مى‌توان از آن استفاده کرد که اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شده باشد.

مادهٔ ۳۹۸

قائم‌مقام تجارتى بدون اذن رئيس تجارتخانه نمى‌تواند کسى را در کليه کارهاى تجارتخانه نايب خود قرار دهد.

مادهٔ ۳۹۹

عزل قائم‌مقام تجارتى که وکالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الاّ در مقابل ثالثى که از عزل مطلع نبوده وکالت باقى محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۴۰۰

با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتى منعزل نيست با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتى منعزل است.

مادهٔ ۴۰۱

وکالت ساير کسانى که در قسمتى از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگى دارند تابع مقررات عمومى راجع به وکالت است.