مادهٔ ۵۲۸

اگر قبل از ورشکستگى تاجر کسى اوراق تجارتى به او داده باشد که وجه آن را وصول و به‌حساب صاحب‌ سند نگاه دارد و يا به مصرف معينى برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشکستگى در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن مى‌توانند عين اسناد را استرداد کنند.

مادهٔ ۵۲۹

مال‌التجاره‌هائى که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است که به‌حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند مادام‌که عين آنها کلاً يا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود يا نزد شخص ديگرى از طرف تاجر مزبور به امانت يا براى فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.

مادهٔ ۵۳۰

مال‌التجاره‌هائى که تاجر ورشکسته به‌حساب ديگرى خريدارى کرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الاّ از طرف کسى که به‌حساب او آن مال خريدارى شده قابل استرداد است.

مادهٔ ۵۳۱

هرگاه تمام يا قسمتى از مال‌التجاره‌اى که براى فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به‌هيچ نحوى بين خريدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينکه نزد تاجر ورشکسته يا خريدار باشد و به‌طور کلى عين هر مال متعلق به ديگرى که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

مادهٔ ۵۳۲

اگر مال‌التجاره‌اى که براى تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روى صورتحساب يا بارنامه‌اى که داراى امضاء ارسال‌کننده است به فروش رسيده و فروش صورى نباشد دعوى استرداد پذيرفته نمى‌شود و الاّ موافق مادهٔ ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده بايد وجوهى را که به‌طور على‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت کرايه حمل و حق کميسيون و بيمه و غير تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود به طلبکارها بپردازند.

مادهٔ ۵۳۳

هرگاه کسى مال‌التجاره‌اى به تاجر ورشکسته فروخته وليکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسليم شده و نه به کس ديگر که به‌حساب او بياورد آن‌کس مى‌تواند به اندازه‌اى که وجه آن را نگرفته از تسليم مال‌التجاره امتناع کند.

مادهٔ ۵۳۴

در مورد دو مادهٔ قبل مدير تصفيه مى‌تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌التجاره را تقاضا نمايد ولى بايد قيمتى را که بين فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

مادهٔ ۵۳۵

مدير تصفيه مى‌تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاى استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقيده عضو ناظر حکم مقتضى را مى‌دهد.