مادهٔ ۵۳۶

حکم اعلان ورشکستگى و هم‌چنين حکمى که به‌موجب آن تاريخ توقف تاجر در زمانى قبل از اعلان ورشکستگى تشخيص شود قابل اعتراض است(۱) .


(۱- از نظريه مورخ ۸/۶/۱۳۴۶ ا.ح.ق:

.... اگر طلبکاران ورشکسته‌اى که حکم ورشکستگى او در مرحله بدوى صادر شده و هنوز آگهى موضوع ماده ۵۳۶ قانون تجارت راجع به اعتراض به حکم ورشکستگى صادر نشده باشد با اعلام رضايت از ورشکسته تقاضاى حکم به رفع ورشکستگى را بنمايند دادگاه شهرستان مى‌تواند طبق مقررات قانون تجارت در صورت ايجاب موضوع حکم اوليه را فسخ و به رفع ورشکستگى حکم دهد اما اگر حکم ورشکستگى قطعى شده باشد (با توجه به مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ قانون تجارت) بايستى قرارداد ارفاقى بين تاجر و طلبکاران او منعقد شود (رجوع شود به مواد ۴۷۹ تا ۵۰۳ قانون تجارت) و اين قرارداد به گواهى دادگاه شهرستان برسد.


۲. در صورت صدور حکم رفع ورشکستگى پس از قطعى شدن اموال در اختيار ورشکسته قرار مى‌گيرد و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقى وفق قرارداد عمل مى‌شود.


۳. پس از قطعى شدن حکم رفع ورشکستگى به اداره ثبت اسناد نوشته مى‌شود که از اموال ورشکسته رفع بازداشت نمايند و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقى نيز وفق قرارداد مطلب لازم به اداره ثبت اسناد نوشته مى‌شود.


۴. پس از قطعى شدن حکم رفع ورشکستگى ورشکسته سابق مى‌تواند در اموال خود دخل و تصرف نمايد و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقى نيز وفق آن عمل مى‌شود.

مادهٔ ۵۳۷

اعتراض بايد از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذى‌نفع که در ايران مقيم هستند در ظرف يک ماه و از طرف آنهائى که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به‌عمل آيد ابتدا مدت‌هاى مزبور از تاريخى است که احکام مذکوره اعلان مى‌شود(۱).


(۱وارد اعتراض و استيناف در قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب به ‌تجديد نظرخواهى تبديل و مدت آن براى اشخاص ساکن ايران ۲۰ روز تعيين گرديده است.

مادهٔ ۵۳۸

پس از انقضاء مهلتى که براى تشخيص و تصديق مطالبات طلبکارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائى از طرف طلبکارها راجع به تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخى که به‌موجب حکم ورشکستگى يا حکم ديگرى که در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد - همين‌که مهلت‌هاى مزبور منقضى شد تاريخ توقف نسبت به طلبکارها قطعى و غيرقابل تغيير خواهد بود.

مادهٔ ۵۳۹

مهلت استيناف از حکم ورشکستگى ده روز از تاريخ ابلاغ است - به اين مدت براى کسانى که محل اقامت آنها از مقر محکمه بيش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يک روز اضافه مى‌شود(۱).


(۱وارد اعتراض و استيناف در قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب به ‌تجديد نظرخواهى تبديل و مدت آن براى اشخاص ساکن ايران ۲۰ روز تعيين گرديده است.

مادهٔ ۵۴۰

قرارهاى ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:


۱. قرارهاى راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.


۲. قرارهاى راجعه به تقاضاى اعانه به جهت تاجر ورشکسته يا خانواده او.


۳. قرارهاى فروش اسباب يا مال‌التجاره‌اى که متعلق به ورشکسته است.


۴. قرارهائى که قرارداد ارفاقى را موقتاً موقوف يا قبول موقتى مطالبات متنازع فيه را مقرر مى‌دارد.


۵. قرارهاى صادره در خصوص شکايت از او امرى که عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر کرده است.