مادهٔ ۴۳۳

محکمه در حکم ورشکستگى امر به مهر و موم را نيز مى‌دهد.

مادهٔ ۴۳۴

مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر به‌عمل آيد مگر در صورتى‌که به عقيده عضو مزبور داشتن صورت دارائى تاجر در يک روز ممکن باشد در اين‌صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

مادهٔ ۴۳۵

اگر تاجر ورشکسته به مفاد مادهٔ ۴۱۳ - ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگى قرار توقيف تاجر را خواهد داد.

مادهٔ ۴۳۶

قرار توقيف ورشکسته در مواقعى نيز داده خواهد شد که معلوم گردد به‌واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشکستگى مى‌خواهد جلوگيرى کند.

مادهٔ ۴۳۷

در صورتى‌که تاجر مقروض فرار کرده يا تمام يا قسمتى از دارائى خود را مخفى نموده باشد امين صلح مى‌تواند برحسب تقاضاى يک يا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به مدعى‌العموم اطلاع دهد(۱) .


(۱نظور از محاکم صلح دادگاه بخش است که در حال حاضر با توجه به قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، دادگاه‌هاى عمومى جانشين آن شده است.

مادهٔ ۴۳۸

انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر و موم شود.

مادهٔ ۴۳۹

در صورت ورشکستگى شرکت‌هاى تضامنى - مختلط يا نسبى اموال شخصى شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينکه حکم ورشکستگى آنها نيز در ضمن حکم ورشکستگى شرکت يا به‌موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.


تبصره:

در مورد اين ماده و مادهٔ فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.