اقدامات تأمينيه

مادهٔ ۴۶۱

مدير تصفيه مکلف است از روز روشن به مأموريت اقدامات تأمينيه براى حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مديونين او به‌عمل آورد.

کليات

مادهٔ ۴۴۳

اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به‌عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاى انجام آن را خواهد نمود.

مادهٔ ۴۴۴

عضو ناظر به تقاضاى مدير تصفيه به او اجازه مى‌دهد که اشياء ذيل را از مهر و موم مستثنى کرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف خارج نمايد:


۱. البسه و اثاثيه و اسبابى که براى حوائج ضرورى تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.


۲. اشيائى که ممکن است قريباً ضايع شود يا کسر قيمت حاصل نمايد.


۳. اشيائى که براى به‌کار انداختن سرمايه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتى‌که توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.


اشياء مذکور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.

مادهٔ ۴۴۵

فروش اشيائى که ممکن است قريباً ضايع شده يا کسر قيمت حاصل کند و اشيائى که نگاه‌داشتن آنها مفيد نيست و هم‌چنين به‌کار انداختن سرمايه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به‌توسط مدير تصفيه به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۴۴۶

دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر يا امين مصلحى که آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج کرده پس از آنکه ذيل دفاتر را بست آنها را به مدير تصفيه تسليم مى‌نمايد.


دفتردار بايد در صورت‌مجلس کيفيت دفاتر را به‌طور خلاصه قيد کند - اوراق تجارتى هم که وعده آنها نزديک است يا بايد قبولى آنها نوشته شود و يا نسبت به آنها بايد اقدامات تأمينيه به‌عمل آيد از توقيف خارج شده در صورت‌مجلس ذکر و به مدير تصفيه تحويل مى‌شود تا وجه آن را وصول نمايد و فهرستى که از مدير تصفيه گرفته مى‌شود به عضو ناظر تسليم مى‌گردد - ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضى که مى‌دهد وصول مى‌نمايد مراسلاتى که به اسم تاجر ورشکسته مى‌رسد به مدير تصفيه تسليم و به توسط او باز مى‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات مى‌تواند شرکت کند.

مادهٔ ۴۴۷

تاجر ورشکسته در صورتى‌که وسيله ديگرى براى اعاشه نداشته باشد مى‌تواند نفقه خود و خانوادهٔ خود را از دارائى خود درخواست کند - در اين‌صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محکمه معين مى‌نمايد.

مادهٔ ۴۴۸

مدير تصفيه تاجر ورشکسته را براى بستن دفاتر احضار مى‌نمايد براى حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده مى‌شود در صورتى‌که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به‌عمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته مى‌تواند در موقع کليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.

مادهٔ ۴۴۹

در صورتى‌که تاجر ورشکسته صورت دارائى خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً به‌وسيله دفاتر و اسناد مشار‌اليه و ساير اطلاعاتى که تحصيل مى‌نمايد تنظيم مى‌کند.

مادهٔ ۴۵۰

عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظيم صورت دارائى و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگى از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمين او و هم‌چنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذکوره صورت‌مجلس ترتيب دهد.

در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائى

مادهٔ ۴۵۱

مدير تصفيه پس از تقاضاى رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائى نموده و تاجر ورشکسته را هم در اين موقع احصار مى‌کند ولى عدم حضور او مانع از عمل نيست.

مادهٔ ۴۵۲

مدير تصفيه به‌تدريجى که رفع توقيف مى‌شود صورت دارائى را در دو نسخه تهيه مى‌نمايد. يکى از نسختين به دفتر محکمه تسليم شده و ديگرى در نزد او مى‌ماند.

مادهٔ ۴۵۳

مدير تصفيه مى‌تواند براى تهيه صورت دارائى و تقويم اموال از اشخاصى که لازم بداند استمداد کند صورت اشيائى که موافق مادهٔ ۴۴۴ در تحت توقيف نيامده ولى قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارائى خواهد شد.

مادهٔ ۴۵۴

مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصه‌اى از وضعيت ورشکستگى و هم‌چنين از علل و اوضاعى که موجب آن شده و نوع ورشکستگى که ظاهراً به‌نظر مى‌آيد ترتيب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعى‌العموم ابتدائى محل تسليم مى‌نمايد.

مادهٔ ۴۵۵

صاحب منصبان پارکه مى‌توانند فقط به‌عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائى حضور به‌هم رسانند. مأمورين پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگى مراجعه کنند. اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.