مادهٔ ۱۴۱

شرکت مختلط غير سهامى شرکتى است که براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوصى بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشکيل مى‌شود.


شريک ضامن مسئول کليه قروضى است که ممکن است علاوه بر دارائى شرکت پيدا شود - شريک با مسئوليت محدود کسى است که مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه‌اى است که در شرکت گذارده و يا بايستى بگذارد.


در اسم شرکت بايد عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم يکى از شرکاء ضامن قيد شود (به زيرنويس تبصرهٔ مادهٔ ۴ لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مراجعه شود.).

مادهٔ ۱۴۲

روابط بين شرکاء با رعايت مقررات ذيل تابع شرکتنامه خواهد بود.

مادهٔ ۱۴۳

هريک از شرکاء با مسئوليت محدود که اسم آن جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شريک ضامن محسوب خواهد شد.


هر قرارى که برخلاف اين ترتيب بين شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بى‌اثر است.

مادهٔ ۱۴۴

اداره شرکت مختلف غيرسهامى به‌عهده شريک يا شرکاى ضامن و حدود اختيارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنى مقرر است.

مادهٔ ۱۴۵

شريک با مسئوليت محدود نه به‌عنوان شريک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظايف او است.

مادهٔ ۱۴۶

اگر شريک با مسئوليت محدود معامله‌اى براى شرکت کند - در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شريک ضامن را خواهد داشت مگر اينکه تصريح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام مى‌دهد.

مادهٔ ۱۴۷

هر شريک با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و مى‌تواند از روى دفاتر و اسناد شرکت براى اطلاع شخص خود راجع به وضعيت مالى شرکت صورت خلاصه ترتيب دهد.


هر قراردادى که بين شرکاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

مادهٔ ۱۴۸

هيچ شريک با مسئوليت محدود نمى‌تواند بدون رضايت ساير شرکاء شخص ثالثى را با انتقال تمام يا قسمتى از سهم‌الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

مادهٔ ۱۴۹

اگر يک يا چند نفر از شرکاء با مسئوليت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سايرين کلاً يا بعضاً به شخص ثالثى واگذار نمايند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتيش در امور شرکت را خواهد داشت.

مادهٔ ۱۵۰

در مورد تعهداتى که شرکت مختلط غيرسهامى ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شريک با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شريک ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته‌اند.

مادهٔ ۱۵۱

شريک ضامن را وقتى مى‌توان شخصاً براى قروض شرکت تعقيب نمود که شرکت منحل شده باشد.

مادهٔ ۱۵۲

هرگاه شرکت به‌طريقى غير از ورشکستگى منحل شود و شريک با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتى از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقى مانده است مستقيماً برعليه شريک با مسئوليت محدود اقامه دعوى نمايند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.

مادهٔ ۱۵۳

اگر در نتيجه قرارداد با شرکاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلى از سرمايه شرکت شريک با مسئوليت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسيده است بکاهد اين تقليل مادام‌که به ثبت نرسيده و برطبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور مى‌توانند براى تعهداتى که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه به‌عمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه شريک با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.

مادهٔ ۱۵۴

به شريک با مسئوليت محدود فرع نمى‌توان داد مگر در صورتى‌که موجب کسر سرمايه او در شرکت نشود.


اگر در نتيجه ضررهاى وارده سهم‌الشرکه شريک با مسئوليت محدود کسر شد مادام‌که اين کمبود جبران‌نشده تأديه هر ربح يا منفعتى به او ممنوع است.


هرگاه وجهى برخلاف حکم فوق تأديه گرديد شريک با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتى مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردى‌که با حسن‌نيت و به اعتبار بيلان مرتبى وجهى گرفته باشد.

مادهٔ ۱۵۵

هرکس به‌عنوان شريک با مسئوليت محدود در شرکت مختلط غيرسهامى موجودى داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول قروضى خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده يا نشده باشد.


هر شرطى که برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌يکن خواهد بود.

مادهٔ ۱۵۶

اگر شرکت مختلط غير سهامى ورشکست شود دارائى شرکت بين طلبکاران خود شرکت تقسيم شده و طلبکاران شخصى شرکاء در آن حقى ندارند - سهم‌الشرکه شرکاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائى شرکت محسوب است.

مادهٔ ۱۵۷

اگر دارائى شرکت براى تأديه تمام قروض آن کافى نباشد طلبکاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائى شخصى تمام يا هريک از شرکاء ضامن وصول کنند در اين‌صورت بين طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصى شرکاء ضامن تفاوتى نخواهد بود.

مادهٔ ۱۵۸

در صورت ورشکستگى يکى از شرکاء با مسئوليت محدود خود شرکت يا طلبکاران آن با طلبکاران شخصى شريک مزبور متساوى‌الحقوق خواهند بود.

مادهٔ ۱۵۹

مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰در شرکت‌هاى مختلط غير سهامى نيز لازم‌الرعايه است.

مادهٔ ۱۶۰

اگر شريک ضامن بيش از يک نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با يکديگر تابع مقررات راجع به شرکت‌هاى تضامنى است.

مادهٔ ۱۶۱

مقررات مواد ۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌هاى مختلط غير سهامى نيز جارى است.


مرگ يا محجوريت يا ورشکستگى شريک يا شرکاء با مسئوليت محدود موجب انحلال شرکت نمى‌شود.