مادهٔ ۱۵۷

سرمايه شرکت را مى‌توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمى سهام موجود افزايش داد.

مادهٔ ۱۵۸

تأديه مبلغ اسمى سهام جديد به يکى از طرق زير امکان‌پذير است:


۱. پرداخت مبلغ اسمى سهم به نقد.


۲. تبديل مطالبات نقدى حال‌شدهٔ اشخاص از شرکت به سهام جديد.


۳. انتقال سود تقسيم‌نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شرکت.


۴. تبديل اوراق قرضه به سهام.


تبصره ۱:

فقط در شرکت سهامى خاص تأديه مبلغ اسمى سهام جديد به غيرنقد نيز مجاز است.


تبصره ۲:

انتقال اندوخته قانونى به سرمايه ممنوع است.

مادهٔ ۱۵۹

افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمى سهام موجود در صورتى‌که براى صاحبان سهام ايجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

مادهٔ ۱۶۰

شرکت مى‌تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمى بفروشد يا اينکه مبلغى علاوه بر مبلغ اسمى سهم به‌عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت کند. شرکت مى‌تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته‌شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم کند يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.

مادهٔ ۱۶۱

مجمع عمومى فوق‌العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت در مورد افزايش سرمايه شرکت اتخاذ تصميم مى‌کند.


تبصره ۱:

مجمع عمومى فوق‌العاده که در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مى‌کند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و نأديه قيمت آن را تعيين يا اختيار تعيين آن را به هيئت مديره واگذار خواهد کرد.


تبصره ۲:

پيشنهاد هيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشى دربارهٔ امور شرکت از بدو سال مالى در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومى نسبت به حساب‌هاى سال مالى قبل تصميم نگرفته باشد حاکى از وضع شرکت از ابتداى سال مالى قبل باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهارنظر درباره پيشنهاد هيئت مديره باشد.

مادهٔ ۱۶۲

مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌تواند به هيئت مديره اجازه دهد که ظرف مدت معينى که نبايد از پنج سال تجاوز کند سرمايه شرکت را تا ميزان مبلغ معينى به يکى از طرف مذکور در اين قانون افزايش دهد.

مادهٔ ۱۶۳

هيئت مديره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملى ساختن افزايش سرمايه حداکثر ظرف يک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهى شود.

مادهٔ ۱۶۴

اساسنامه شرکت نمى‌تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براى هيئت مديره باشد.

مادهٔ ۱۶۵

مادام‌که سرمايه قبلى شرکت تماماً تأديه نشده است افزايش سرمايه شرکت تحت هيچ‌عنوانى مجاز نخواهد بود.

مادهٔ ۱۶۶

در خريد سهام جديد صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامى که مالک هستند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است مهلتى که طى آن سهامداران مى‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزى که براى پذيره‌نويسى تعيين مى‌گردد شروع مى‌شود.

مادهٔ ۱۶۷

مجمع عمومى فوق‌العاده که افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مى‌کند يا اجازه آن را به هيئت مديره مى‌دهد مى‌تواند حق‌ تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسى تمام يا قسمتى از سهام جديد از آنان سلب کند به‌شرط آنکه چنين تصميمى پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.


تبصره:

گزارش هيئت مديرهٔ مذکور در اين ماده بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق‌ تقدم از سهامداران و معرفى شخص يا اشخاصى که سهام جديد براى تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اين‌گونه سهام و عواملى که در تعيين قيمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاکى از تائيد عوامل و جهاتى باشد که در گزارش هيئت مديره ذکر شده است.

مادهٔ ۱۶۸

در مورد مادهٔ ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذيره‌نويسى سهام جديد از بعضى از صاحبان سهام به‌ نفع بعضى ديگر انجام مى‌گيرد سهامدارانى که سهام جديد براى تخصيص به آنها درنظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأى دوباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شرکت کنند در احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اکثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومى سهام سهامدارانى که سهام جديد براى تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است به‌حساب نخواهد آمد.