مادهٔ ۲۷۰

هرگاه مقررات قانونى در مورد تشکيل شرکت سهامى يا عمليات آن يا تصميماتى که توسط هريک از ارکان شرکت اتخاذ مى‌گردد رعايت نشود برحسب مورد بنا به‌درخواست هر ذى‌نفع بطلان شرکت يا عمليات يا تصميمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد ليکن مؤسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمى‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

مادهٔ ۲۷۱

در صورتى‌که قبل از صدور حکم بطلان شرکت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوى موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعواى بطلان را صادر خواهد کرد.

مادهٔ ۲۷۲

دادگاهى که دعواى بطلان نزد آن اقامه شده است مى‌تواند بنا به‌درخواست خوانده مهلتى که از شش ماه بيشتر نباشد براى رفع موجبات بطلان تعيين نمايد. ابتداى مهلت مذکور تاريخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتى‌که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضى صادر خواهد کرد.

مادهٔ ۲۷۳

در صورت صدور حکم قطعى بر بطلان شرکت يا بطلان عمليات يا تصميمات شرکت کسانى که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتى خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

مادهٔ ۲۷۴

دادگاهى که حکم بطلان شرکت را صادر مى‌نمايد بايد ضمن حکم خود يک يا چند نفر را به‌عنوان مدير تصفيه تعيين کند تا برطبق مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

مادهٔ ۲۷۵

در هر مورد که بر اثر انحلال يا بطلان شرکت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اى که توسط دادگاه تعيين شده‌اند حاضر به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشکستگى حوزه خود ارجاع مى‌نمايد.


تبصره:

تعيين حق‌الزحمه مدير يا مديران تصفيه‌اى که توسط دادگاه تعيين مى‌شوند به‌عهده دادگاه است.

مادهٔ ۲۷۶

شخص يا اشخاصى که مجموع سهام آنها حداقل يک‌پنجم مجموع سهام شرکت باشد مى‌توانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و اعضاء هيئت مديره و يا مديرعامل به‌نام و از طرف شرکت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضى از اعضاء هيئت مديره و مديرعامل اقامه دعوى نمايند و جبران کليه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.


در صورت محکوميت رئيس يا هريک از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزينه دادرسى حکم به نفع شرکت اجراء و هزينه‌اى که از طرف اقامه‌کنندهٔ دعوى پرداخت‌شده از مبلغ محکوم به وى مسترد خواهد شد.


در صورت محکوميت اقامه‌کنندگان دعوى پرداخت کليه هزينه‌ها و خسارات به‌عهدهٔ آنان است.

مادهٔ ۲۷۷

مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومى نبايد به‌نحوى از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواى مسئوليت عليه مديران شرکت محدود نمايد.

مادهٔ ۲۷۸

شرکت سهامى خاص در صورتى مى‌تواند به شرکت سهامى عام تبديل شود که اولاً موضوع به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده شرکت سهامى خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل به ميزانى باشد که براى شرکت‌هاى سهامى عام مقرر شده است و يا شرکت سرمايه خود را به ميزان مذکور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومى صاحبان سهام رسيده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شرکت‌هاى سهامى عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

مادهٔ ۲۷۹

شرکت سهامى خاص بايد ظرف يک ماه از تاريخى که مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شرکت را تصويب کرده است صورت‌جلسه مجمع عمومى فوق‌العاده را به ضميمه مدارک زير به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم کند:


۱. اساسنامه‌اى که براى شرکت سهامى عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده رسيده است.


۲. دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذکور در مادهٔ ۲۷۸ که به تائيد حسابدار رسمى رسيده باشد.


۳. صورت دارائى شرکت در موقع تسليم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که متضمن تقويم کليه اموال منقول و غيرمنقول شرکت بوده و به تائيد کارشناس رسمى وزارت دادگسترى رسيده باشد.


۴. اعلاميه تبديل شرکت که بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسيده و مشتمل بر نکات زير باشد:


- نام و شماره ثبت شرکت.


- موضوع شرکت و نوع فعاليت‌هاى آن.


- مرکز اصلى شرکت و در صورتى‌که شرکت شعبى داشته باشد نشانى شعب آن.


- در صورتى‌که شرکت براى مدت محدود تشکيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.


- در صورتى‌که شرکت براى مدت محدود تشکيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.


- سرمايه شرکت و مبلغ پرداخت‌شده آن.


- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.


- هويت کامل رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شرکت.


- شرايط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومي.


- مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشکيل اندوخته.


- مبلغ ديون شرکت و هم‌چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمين شده است.


- ذکر نام روزنامه کثيرالانتشارى که اطلاعيه‌ها و آگهى‌هاى شرکت در آن درج مى‌گردد.