مادهٔ ۶۱

اوراق قرضه ممکن است قابل تعويض با سهام شرکت باشد در اين‌صورت مجمع عمومى فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب کند.

مادهٔ ۶۲

افزايش سرمايه مذکور در مادهٔ ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه بايد به‌وسيلهٔ يک يا چند بانک و يا مؤسسه مالى پذيره‌نويسى شده باشد و قراردادى که در موضوع اين‌گونه پذيره‌نويسى و شرايط آن و تعهد پذيره‌نويسى مبنى بر دادن اين‌گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط مربوط به آن بين شرکت و اين‌گونه پذيره‌نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومى مذکور در مادهٔ ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.


تبصره:

شوراى پول و اعتبار شرايط بانک‌ها و مؤسسات مالى را که مى‌توانند افزايش سرمايه شرکت‌ها را پذيره‌نويسى کنند تعيين خواهد نمود.

مادهٔ ۶۳

در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خودبه‌خود منتفى خواهد بود.

مادهٔ ۶۴

شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود.


تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.


دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه مى‌تواند تحت شرايط و به‌ترتيبى که در ورقه قيد شده است آن را با سهم شرکت تعويض کند.

مادهٔ ۶۵

از تاريخ تصميم مجمع مذکور در مادهٔ ۶۱ تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه شرکت نمى‌تواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر کند يا سرمايه خود را مستهلک سازد يا آن را از طريق بازخريد سهام کاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته کند يا در نحوهٔ تقسيم منافع تغييراتى بدهد. کاهش سرمايه شرکت در نتيجه زيان‌هاى وارده که منتهى به تقليل مبلغ اسمى سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامى نيز که دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مى‌دارند مى‌گردد و چنين تلقى مى‌شود که اين‌گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.

مادهٔ ۶۶

از تاريخ تصميم مجمع مذکور در مادهٔ ۶۱ تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و به‌طور کلى دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوينى از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعويض مى‌کنند به نسبت سهامى که در نتيجه معاوضه مالک مى‌شوند حفظ شود. به‌منظور فوق شرکت بايد تدابير لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعويض مى‌کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرايط حقوق مالى مذکور را استيفاء نمايند.

مادهٔ ۶۷

سهامى که جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مى‌شود با نام بوده و تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره‌نويسان در برابر دارندگان اوراق قرضه داير به تعويض سهام با اوراق مذکور مى‌باشد و نزد شرکت نگاهدارى خواهد شد اين‌گونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اين‌گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتى‌‌که تعويض ورقهٔ قرضه با سهم احراز گردد.

مادهٔ ۶۸

سهامى که جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مى‌شود مادام‌که اين تعويض به‌عمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.

مادهٔ ۶۹

اوراق قرضه ممکن است قابل تبديل به سهام شرکت باشد در اين‌صورت مجمع عمومى فوق‌العاده‌اى که اجازه انتشار اوراق قرضه را مى‌دهد شرايط و مهلتى را که طى آن دارندگان اين‌گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبديل کنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيئت مديره خواهد داد.

مادهٔ ۷۰

در مورد مادهٔ ۶۹ هيئت مديره شرکت براساس تصميم مجمع عمومى مذکور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشدهٔ اوراق قرضه‌اى که جهت تبديل به سهام شرکت عرضه شده است سرمايه شرکت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شرکت‌ها سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل بازپرداخت‌نشدهٔ اوراقى که به شرکت تسليم کرده‌اند سهم خواهد داد.

مادهٔ ۷۱

در مورد اوراق قرضهٔ قابل تبديل به سهم مجمع عمومى بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصميم نمايد و همچنين مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيز بايد رعايت شود.