مادهٔ ۸۸

در مجمع عمومى عادى تصميمات همواره به اکثريت نصف به‌علاوه يک آراءِ حاضر در جلسه رسمى معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان که اکثريت نسبى کافى خواهد بود.


در مورد انتخاب مديران تعداد آراءِ هر رأى‌دهنده در عدد مديرانى که بايد انتخاب شوند ضرب مى‌شود و حق رأى هر رأى‌دهنده برابر با حاصل‌ضرب مذکور خواهد بود. رأى‌دهنده مى‌تواند آراءِ خود را به يک نفر بدهد يا آن‌را بين چند نفرى که مايل باشد تقسيم کند. اساسنامه شرکت نمى‌تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.

مادهٔ ۸۹

مجمع عمومى عادى بايد سالى يک‌بار در موقعى که در اساسنامه پيش‌بينى شده است براى رسيدگى به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى قبل و صورت دارائى و مطالبات و ديون شرکت و صورت‌حساب دوره عملکرد ساليانه شرکت و رسيدگى به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان و ساير مور مربوط به حساب‌هاى سال مالى تشکيل شود.


تبصره:

بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت در مجمع عمومى اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى معتبر نخواهد بود.

مادهٔ ۹۰

تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومى جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامى است.

مادهٔ ۹۱

چنانچه هيئت مديره مجمع عمومى عادى سالانه را در وعد مقرر دعوت نکند بازرس يا بازرسان شرکت مکلف هستند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.

مادهٔ ۹۲

هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شرکت مى‌توانند در مواقع مقتضى مجمع عمومى عادى را به‌طور فوق‌العاده دعوت نمايند. در اين‌صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهى دعوت قيد شود.

مادهٔ ۹۳

در هر موقعى که مجمع عمومى صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصى از سهام شرکت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعى نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اين‌گونه سهام در جلسهٔ خاصى آن تصميم را تصويب کنند و براى آنکه تصميم جلسهٔ خاص مذکور معتبر باشد بايد دارندگان لااقل نصف اين‌گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً يک‌سوم اين‌گونه سهام کافى خواهد بود. تصميمات همواره به اکثريت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.

مادهٔ ۹۴

هيچ مجمع عمومى نمى‌تواند تابعيت شرکت را تغيير بدهد و يا هيچ اکثريتى نمى‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بى‌افزايد.

مادهٔ ۹۵

سهامدارانى که اقلاً يک‌پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را براى تشکيل مجمع عمومى از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداکثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت کند در غير اين‌صورت درخواست‌کنندگان مى‌توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آن‌گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام کنند به‌شرط آنکه کليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهى دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند.

مادهٔ ۹۶

در مورد مادهٔ ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعى خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هيئت رئيسه مجمع از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد.

مادهٔ ۹۷

در کليه موارد دعوت صاحبان سهام براى تشکيل مجامع عمومى بايد از طريق نشر آگهى در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد به‌عمل آيد. هر يک از مجامع عمومى ساليانه بايد روزنامه کثيرالانتشارى را که هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدى براى سهامداران تا تشکيل مجمع عمومى سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايند. اين تصميم بايد در روزنامه کثيرالانتشارى که تا تاريخ چنين تصميمى جهت نشر دعوت‌نامه‌ها و اطلاعيه‌هاى مربوط به شرکت قبلاً تعيين شده منتشر گردد.


تبصره:

در مواقعى‌ که کليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهى و تشريفات دعوت الزامى نيست.

مادهٔ ۹۸

فاصله بين نشر دعوت‌نامه مجمع عمومى و تاريخ تشکيل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

مادهٔ ۹۹

قبل از تشکيل مجمع عمومى هر صاحب سهمى که مايل به حضور در مجمع عمومى باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت کند.


فقط سهامدارانى حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودى دريافت کرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتى ترتيب داده خواهد شد که در آن هويت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراءِ هريک از حاضرين قيد و به امضاء آنان خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۰۰

در آگهى دعوت صاحبان سهام براى تشکيل مجمع عمومى دستور جلسه و تاريخ و محل تشکيل مجمع با قيد ساعت و نشانى کامل بايد قيد شود.

مادهٔ ۱۰۱

مجامع عمومى توسط هيئت رئيسه‌اى مرکب از يک رئيس و يک منشى و دو ناظر اداره مى‌شود. در صورتى‌که ترتيب ديگرى در اساسنامه پيش‌بينى نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعى که انتخاب يا عزل بعضى از مديران يا کليه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اين‌صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اکثريت نسبى انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولى منشى جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

مادهٔ ۱۰۲

در کليه مجامع عمومى حضور وکيل يا قائم‌مقام قانونى صاحب سهم و هم‌چنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقى به‌شرط ارائه مدرک وکالت يا نمايندگى به‌منزله حضور خود صاحب سهم است.

مادهٔ ۱۰۳

در کليه مواردى که در اين قانون اکثريت آراء در مجامع عمومى ذکر شده است مراد اکثريت آراءِ حاضرين در جلسه است.

مادهٔ ۱۰۴

هرگاه در مجمع عمومى تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيئت رئيسه مجمع با تصويب مجمع مى‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را که نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين کند. تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهى مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.

مادهٔ ۱۰۵

از مذاکرات و تصميمات مجمع عمومى صورت‌جلسه‌اى توسط منشى ترتيب داده مى‌شود که به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهدارى خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۶

در مواردى‌که تصميمات مجمع عمومى متضمن يکى از امور ذيل باشد يک نسخه از صورتجلسهٔ مجمع بايد به جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:


۱. انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.

۲. تصويب ترازنامه.

۳. کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.

۴. انحلال شرکت و نحوهٔ تصفيه آن.