مادهٔ ۲۰۲

تصفيه امور شرکت‌ها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگى که تابع مقررات مربوط به ورشکستگى است.

مادهٔ ۲۰۳

در شرکت‌هاى تضامنى و نسبى و مختلط سهامى و غير سهامى امر تصفيه با مدير يا مديران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص ديگرى را از خارج يا از بين خود براى تصفيه معين نمايند.

مادهٔ ۲۰۴

اگر از طرف يک يا چند شريک ضامن تعيين اشخاص مخصوص براى تصفيه تقاضا شد و ساير شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند محکمه بدايت اشخاصى را براى تصفيه معين خواهد کرد(۱) .


(۱نظور از محکمه بدايت دادگاه شهرستان است. وظيفه مذکور در اين ماده در حال حاضر با توجه به قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى قرار گرفته است.

مادهٔ ۲۰۵

در هر مورد که اشخاصى غير از مديران شرکت براى تصفيه معين شوند اسامى آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

مادهٔ ۲۰۶

در شرکت‌هاى مختلط (سهامى و غير سهامي) شرکاء غير ضامن حق دارند يک يا چند نفر براى نظارت در امر تصفيه معين نمايند.

مادهٔ ۲۰۷

وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن به کارهاى جارى و اجراء تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائى شرکت است به‌ترتيب مقرر در مواد ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۱ و ۲۱۲.

مادهٔ ۲۰۸

اگر براى اجراء تعهدات شرکت معاملات جديدى لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.

مادهٔ ۲۰۹

متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وکيل از طرف شرکت محاکمه کنند.

مادهٔ ۲۱۰

متصدى تصفيه وقتى حق اصلاح و تعيين حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند - مواردى‌که به حکم قانون حکميت اجبارى است از اين قاعده مستثنى است.

مادهٔ ۲۱۱

آن قسمت از دارائى شرکت که در مدت تصفيه محل احتياج نيست به‌طور موقت بين شرکاء تقسيم‌ مى‌شود ولى متصديان تصفيه بايد معادل قروضى که هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و هم‌چنين معادل مبلغى که در حساب بين شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.

مادهٔ ۲۱۲

متصديان تصفيه حساب شرکاء را نسبت به‌هم و سهم هريک از شرکاء را از نفع و ضرر معين مى‌کنند - رفع اختلاف در تقسيم به محکمه بدايت رجوع مى‌شود.

مادهٔ ۲۱۳

در شرکت‌هاى سهامى و شرکت‌هاى با مسئوليت محدود و شرکت‌هاى تعاونى امر تصفيه به‌عهده مديران شرکت است(۱گر آنکه اساسنامه يا اکثريت مجمع عمومى شرکت ترتيب ديگرى مقرر داشته باشد(۲) .


(۱ر مورد تصفيه شرکت‌هاى تعاونى به مادهٔ (۵۵) قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ در آئين‌نامه اجرائى قانون مزبور مراجعه شود.


(۲ه نظريه مورخ ۳۰/۹/۱۳۴۴. ا.ح.ق: مندرج در زيرنويس مادهٔ ۱۱۴ همين قانون مراجعه شود.

مادهٔ ۲۱۴

وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شرکت سهامى و شرکت‌هاى با مسئوليت محدود و تعاوني به‌ترتيبى است که در مادهٔ ۲۰۷ مقرر شده با اين تفاوت که حق اصلاح و تعيين حَکَم براى متصديان تصفيه اين شرکت‌ها (به استثناء مورد حکميت اجباري) فقط وقتى خواهد بود که اساسنامه يا مجمع عمومى اين حق را به آنها داده باشد(۱) .


(۱ر مورد تصفيه شرکت‌هاى تعاونى به مادهٔ (۵۵) قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ در آئين‌نامه اجرائى قانون مزبور مراجعه شود.

مادهٔ ۲۱۵

تقسيم دارائى شرکت‌هاى مذکور در مادهٔ فوق بين شرکاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممکن نيست مگر آنکه قبلاً سه مرتبه در مجله رسمى و يکى از جرائد اعلان و يک سال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.

مادهٔ ۲۱۶

تخلف از مادهٔ قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبکارانى قرار خواهد داد که به طلب خود نرسيده‌اند.

مادهٔ ۲۱۷

دفاتر هر شرکتى که منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معينى از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

مادهٔ ۲۱۸

هر شرکتى مجاز است در اساسنامه خود براى تصفيه ترتيب ديگرى مقرر دارد ولى در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد ۲۰۷- ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۵- ۲۱۶- ۲۱۷ و قسمت اخير مادهٔ ۲۱۱ باشد.