مادهٔ ۵

در موقعى‌که ادارهٔ ثبت قطعه يا بخشى را براى ثبت عمومى در نظر مى‌گيرد بايد پيش‌نويس آگهى مادهٔ ۹ قانون ثبت را تهيه و براى نمونه امضاء و انتشار به ادارهٔ کل ثبت بفرستد و در ضمن اين مدت بايستى وسايل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهى مادهٔ ۱۰ در محل و تهيهٔ پلاک از مرکز و غيره در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تأخيرى در کار پلاک‌کوبى و توزيع اظهارنامه نشود.

مادهٔ ۶

در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عمليات ثبت عمومى لازم است نمايندهٔ عمل به وسايل مقتضى از قبيل جار و غيره مالکين را مطلع و با اطلاع کدخدا و ريش‌سفيدان قريه را به بخش‌هاى معينى که حدود طبيعى داشته باشد تقسيم و اسامى و ساير مشخصات مالک و ملک را در کتابچه يا صورت‌مجلس نوشته به نمونهٔ (امضاء) کدخدا و ريش‌سفيدان برساند و بعد به شماره‌گذارى و توزيع اظهارنامه شروع کند و نمايندهٔ مأمور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت کند که اظهارنامه‌ها با صورت‌مجلس فوق‌الذکر کاملاً تطبيق نموده و در صورت مزبور کليهٔ قطعات با مشخصات و معروفيت آنها و اسامى مالکين که معرفى مى‌شوند و حدود اربعهٔ آن ذکر گردد و شماره و نوع املاک و اسامى مالکين در دفتر توزيع اظهارنامه نوشته شود و در روى اظهارنامه نيز که به مالکين و در صورت غيبت آنها به مستأجر يا کدخداى محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده مى‌شود شمارهٔ ملک و مشخصات آن يادداشت و به نمونهٔ (امضاء) نمايندهٔ مربوطه برسد.

مادهٔ ۷

در املاک شهرى و مستغلات نيز پس از تعيين بخشى که مورد ثبت عمومى واقع مى‌شود شماره‌گذارى و توزيع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثناء جار و صورت‌مجلس که مخصوص املاک مزروعى خورده مالک است به‌عمل خواهد آمد.

مادهٔ ۸

در مستغلات براى هر ملک يک شماره و در املاک مزروعى نيز براى قراء و مزارع شش‌دانگى يک شمارهٔ اصلى منظور مى‌شود و در صورتى‌که مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعيانى و غيره باشد براى هر قسمت يک شمارهٔ فرعى از همان شمارهٔ اصلى منظور خواهد شد.

مادهٔ ۹

چنانچه پس از شماره‌گذارى املاک هر قطعه يا بخشى معلوم شود که ملکى از قلم افتاده آخرين شمارهٔ آن بخش براى آن اختصاص داده مى‌شود و اگر ملکى پس از شماره‌گذارى مفروزاً به قطعاتى تقسيم شد براى هر يک از قطعات شمارهٔ فرعى از همان شمارهٔ اصلى منظور خواهد شد، مثلاً از شمارهٔ ۵ اصلي:


۵
۱
۵
۲
۵
۳

مادهٔ ۱۰

براى سرعت جريان بايد قطعات ثبت عمومى کوچک انتخاب شود.

مادهٔ ۱۱

در مورد کاروانسرا و امثال آن که داراى حجرات متعدده است در صورتى‌که متعلق به يک نفر يا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد يک شماره و در صورتى‌که حجرات مالک جداگانه داشته باشد براى هريک شمارهٔ مستقلى منظور خواهد شد.

مادهٔ ۱۲

هر بخشى که به ثبت عمومى گذارده مى‌شود قنوات آن بخش هم بايد جزء ساير املاک براى ثبت عمومى منظور و آخرين نمرهٔ آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزيع اظهارنامه و آگهى‌ها نيز شماره و اسم قنوات و مبداء و مظهر آن قيد شود - هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمى‌شود تابع اصل ملک بوده و شمارهٔ مستقلى لازم ندارد.