مادهٔ ۱۲۱

براى هر سهمى از املاک مشاع يک پيش‌نويس سند مالکيت تنظيم مى‌گردد و حدود کليهٔ ملک در يکى از پيش‌نويس‌ها قيد و در بقيه اشاره به پيش‌نويس مزبور مى‌شود و به‌همين ترتيب در دفتر املاک ثبت و در زير هر سهمى نوشته مى‌شود که حدود مطابق حدودى است که در صفحهٔ شمارهٔ فلان نوشته شده.

مادهٔ ۱۲۲

در مورد وصيت نسبت به ملک ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالکيت مثل ساير معاملات قيد شده خلاصهٔ آن به دفتر املاک فرستاده شود و هم‌چنين در موقع عدول از وصيت ترتيب مزبور رعايت و در صورتى‌که ملک مورد وصيت ثبت نشده باشد بايد مفاد وصيت در پروندهٔ ثبتى بايگانى و موقع صدور سند مالکيت رعايت گردد.

مادهٔ ۱۲۳

در مورد ثمن اعيانى که ضمن درخواست ثبت ملک يا مستقيماً به‌عنوان ثمن اعيانى درخواست و آگهى شده باشد سند مالکيت صادر مى‌گردد ولى هرگاه در درخواست بهاء ثمن اعيانى گواهى شده باشد فقط به صاحب آن گواهى‌نامهٔ حق مزبور داده مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۴

در مواردى‌که براى استيفاء طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مديون به تصرف بستانکار داده مى‌شود ادارهٔ ثبت بايد متصرف را جانشين مديون شناخته و اگر ملک به نام مديون به ثبت رسيده بايد مطابق همان حکم ملک را به‌نام محکوم‌له مثل مورد انتقال ثبت نمايد.

مادهٔ ۱۲۵

املاک مشاعى که قسمتى از آن ثبت و براى بقيهٔ سهام صفحات سفيدى باز گذاشته شده و در موقع اختتام دفتر و قبل از ثبت بقيهٔ سهام يک نسخهٔ دفتر به ادارهٔ تمرکز امور دفاتر املاک فرستاده شده در موقع ثبت بقيهٔ سهام بايد رونوشت پيش‌نويس سند مالکيت را به ادارهٔ تمرکز دفاتر فرستاده که در محل خود ثبت نمايند.


تبصره:

املاک مشاعى که اولين سهم و قسمت آن در دفتر املاک ثبت مى‌شود باز گذاشتن صفحات سفيد براى ثبت بقيهٔ سهام آن لازم نيست و بايد بقيهٔ سهام را به‌ترتيب طبق معمول در دفاتر جارى ثبت نموده و شمارهٔ صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت به صفحاتى که تا اين تاريخ براى ثبت بقيهٔ سهام باز گذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت نموده و طبق مادهٔ ۱۰۵ عمل نمايند.

مادهٔ ۱۲۶

در مورد قنوات مستقل دفتر به‌نام دفتر ثبت قنوات تخصيص داده مى‌شود که کليهٔ قنواتى که مستقلاً مورد معامله واقع مى‌شود و تابع املاک نيست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعايت تعداد قنوات هر ناحيه و به نسبت سهام و عدهٔ مالکين آن بايد يک يا چند دفتر را براى قنوات يک يا چند ناحيه اختصاص داده دفتر ثبت قنوات نيز در ولايات دو نسخه خواهد بود.