مادهٔ ۵۲

آگهى‌هاى تعيين حدود نوبتى را ادارهٔ ثبت در يکى از جرايد حوزهٔ خود و اگر در آن حوزه روزنامه نباشد در يکى از جرايد نزديک‌ترين حوزه يا در يکى از جرايد مرکز منتشر مى‌نمايد (اصلاحى مصوب ۱۳۲۲.).

مادهٔ ۵۳

آگهى‌هاى مربوطه به‌هر بخش بايد در روزنامهٔ معينى منتشر شود که در آخر هر سال براى سال بعد از طرف ادارهٔ کل ثبت تعيين شده و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

مادهٔ ۵۴

علاوه بر انتشار روزنامه يک نسخه از آگهى تعيين حدود در شهرها به‌هر يک از املاک مورد تحديد الصاق و در دهات نيز چند نسخه از آگهى مزبور بايد در محل‌هاى عمومى قريهٔ مورد تحديد و قراء مجاور به‌وسيلهٔ مأمورين ثبت الصاق و انتشار آگهى را کدخدايان محل گواهى نمايند.

مادهٔ ۵۵

فقط آگهى نوبت اول املاک براى درج در مجلهٔ رسمى بايد ارسال شود.

مادهٔ ۵۶

حقوق ارتفاقى در آگهى‌هاى نوبتى ذکر نمى‌شود ولى بايد در زير آگهى‌ها قيد کرد که حق ارتفاقى در موقع تعيين حدود در صورت‌مجلس منظور مى‌گردد که اگر معترضى باشد مطابق مقررات در مدت سى روز از تاريخ تنظيم صورت‌مجلس دادخواست اعتراض بدهد.

مادهٔ ۵۷

در پيش‌نويس آگهى‌هاى نوبتى بايد مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده و در اسامى درخواست‌کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهى نشود و لازم است اولين نسخهٔ آگهى چاپ شده قبلاً در ادارهٔ ثبت با پيش‌نويس آگهى مطابقه شود و پس از غلط‌گيرى به چاپ آن اقدام گردد. رؤساى ثبت و مدير مجلهٔ رسمى مستقيماً مسئول صحت تنظيم و چاپ آگهى‌ها مى‌باشند. اولين نسخهٔ آگهى که براى غلط‌گيرى مقابله شده بايد به نمونهٔ (امضاء) رئيس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهى‌ها در پروندهٔ اداره بايگانى شود.

مادهٔ ۵۸

آگهى‌هائى که بايد طبق مادهٔ ۱۰ قانون ثبت در سى روز، سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سى‌ام خواهد بود.

مادهٔ ۵۹

آگهى‌هاى درخواست ثبت املاک مجهول‌المالک در هر سال با رعايت قسمت اخير مادهٔ ۱۱ قانون به‌طريق زير بايد منتشر شود:


۱. درخواست‌هاى ثبت قبول‌شده در فروردين و ارديبهشت و خرداد هرسال در اول مرداد همان سال.


۲. درخواست‌هاى ثبت قبول‌شده در تير و مرداد و شهريور هرسال در اول آبان‌ماه همان سال.


۳. درخواست‌هاى ثبت قبول‌شده در مهر و آبان و آذر هرسال در اول بهمن همان سال.


۴. درخواست‌هاى ثبت قبول‌شده در دى و بهمن و اسفند هرسال در اول ارديبهشت سال بعد.


تبصرهٔ ۱:

آگهى‌هائى که طبق دستور هيئت نظارت بايد تجديد شود ضمن آگهى‌هاى فوق در قسمت مخصوص با قيد عنوان آگهى‌هاى اصلاحى منتشر مى‌گردد.


تبصرهٔ ۲:

هرگاه ملکى در موعد مقرر فوق آگهى نشده باشد بايد در آگهى‌هاى سه ماههٔ بعدى منتشر گردد.


تبصرهٔ ۳:

در مواردى‌که روز انتشار آگهى نوبت اول با تعطيل عمومى تصادف نمايد بايد نوبت اول آن آگهى بلافاصله روز بعد از تعطيل منتشر گردد و در اين مورد مبداء مدت واخواهى از همان روز انتشار اولين آگهى نوبتى خواهد بود.

مادهٔ ۶۰

در آگهى‌هاى نوبتى مفاد مادهٔ ۱۷ قانون ثبت نيز بايد قيد شود.

مادهٔ ۶۱

حتى‌الامکان براى هر ملکى نبايد يک آگهى تحديد جداگانه تهيه کرد املاکى که براى تحديد در نظر گرفته مى‌شود بايد به تعداد و با رعايت اهميت ملک و استعداد نمايندگان لااقل براى ده الى بيست شماره از املاک شهرى و اعيانى و قطعات مفروزه يک آگهى منتشر و متوالياً تحديد شود مگر آنکه درخواست‌کنندهٔ ثبت در موقع تجديد تعيين حدود هزينهٔ آگهى و فوق‌العاده و هزينهٔ سفر نماينده را (در صورتى‌که لازم باشد) به‌وسيلهٔ اداره بپردازد و نسبت به املاک مزروعى با رعايت اهميت آن بايد يک يا چند روز وقت تحديد آن را قرار دهند.

مادهٔ ۶۲

در آگهى‌هاى تحديدى نسبت به املاک مزروعى شماره‌هاى فرعى را نيز پس از شمارهٔ اصلى ملک مى‌توان براى تعيين حدود قيد و آگهى کرد.

مادهٔ ۶۳

پيش‌نويس آگهى موضوع مادهٔ ۹ قانون ثبت بايد در ۶ نسخه تهيه و براى نمونهٔ (امضاء) و انتشار به مرکز فرستاده شود.

مادهٔ ۶۴

آگهى‌هاى مذکوره در مادهٔ ۵۹ بايد تا ۱۵ روز قبل از انتشار به روزنامه‌هائى که براى انتشار آگهى تعيين شده رسيده باشد.