وظيفهٔ اصلى اين معاونت، مطالعه و اجراى طرح‌هاى راه‌سازى در سطح کشور است که پس از درج آگهى مناقصه براى پيمانکاران واجد شرايط (که به تأييد سازمان برنامه و بودجه رسيده باشند) با برندهٔ مناقصه اقدام به عقد قرارداد براى انجام کار مى‌کند.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. دبيرخانهٔ ادارات کل فنى و امور مهندسان مشاور، پيمان رسيدگي، طرح راه و اجرا (واقع در طبقات پنجم و ششم ساختمان شهيد کلانتري) و همچنين ادارهٔ کل ارزيابى و تعيين خسارات (واقع در طبقهٔ چهارم ساختمان معاونت حقوقى و امور مجلس، به نشاني: خيابان فرصت بالاتر از خيابان سميه)


۲. دبيرخانهٔ دفاتر کل راه‌سازى مناطق شمال غرب، غرب و مرکز، جنوب، شمال، شرق (واقع در طبقات چهارم و ششم ساختمان شهيد کلانترى)