وظايف اساسى اين شرکت عبارت است از:


مطالعهٔ مصالح ساختمانى و خاک‌ها، تحقيقات ژئوتکنيک و انجام آزمايش‌هاى فني، طرح و مشاوره و کنترل مصالح و مواد و تطبيق آن با مشخصات فنى عرضه و فروش خدمات مهندسى و مکانيک خاک براى تأمين نيازمندى‌هاى بخش خصوصى و دولتى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

در تهران به مديرعامل شرکت و در شهرستان‌ها به مديرکل ذيربط، مراجعه شود.

محل مراجعه

۱. مراجعان و مشتريان آزمايشگاه در مرکز مى‌توانند درخواست‌هاى خود را با مراجعه به مديريت روابط عمومى و پيمان و رسيدگى اين شرکت (واقع در انتهاى خيابان کارگر شمالي، روبه‌روى استخر کوى دانشگاه) مطرح کنند و در صورت لزوم با شماره‌‌تلفن‌هاى ۸-۸۰۰۷۹۵۳ يا تلفن مستقيم ۸۰۰۷۹۶۰ تماس بگيرند و يا از طريق صندوق پستى شمارهٔ ۱۱۳۶۵ و فاکس شمارهٔ ۸۰۰۷۸۲۵ و ۸۰۲۵۴۲۰ کتباً اعلام سفارش کنند. شايان ذکر است که امور مربوط به طرح و مشاورهٔ آزمايشگاه توسط دفتر مهندسان مشاور اين شرکت (واقع در خيابان ولى‌عصر، بالاتر از سه راه دکتر بهشتي، کوچهٔ نادر، شمارهٔ ۲۳ تلفن ۸۷۱۱۳۹۶ و ۸۷۱۶۰۳۴) انجام مى‌شود.


۲. با توجه به تجهيز کامل آزمايشگاه‌هاى مراکز استان‌ها، مشتريان آزمايشگاه در خارج از مرکز مى‌توانند درخواست‌هاى خود را مستقيماً به مديريت آزمايشگاه‌هاى استان‌ها ارائه کنند.