شرايط درخواست‌کننده

داشتن معرفى‌نامهٔ تسهيلات بانکى از محل تبصرهٔ بودجهٔ سال مربوط و ارائهٔ آن به بخش حمل و نقل شرکتهاى مسافربرى براى راه‌‌اندازى سرويس‌ها و عرضهٔ خدمات ويژه و ايجاد تأسيسات بين‌راهى و احداث پايانه‌ها، با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مقررات مربوط و صلاحيت متقاضيان و نيز وجود اعتبار از محل تبصرهٔ بودجه.

محل مراجعه

کليهٔ استان‌ها براى متقاضيان فعاليت برون‌مرزي، شرکت‌هاى متقاضى را به ادارۀ کل حمل و نقل مسافر هدايت مى‌کنند

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفاتر امور حمل و نقل مسافر مستقر در پايانه‌هاى چهارگانه


۲. ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر واقع در خيابان طالقاني، پلاک ۱/۱۶۹

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)