شرايط درخواست‌کننده

۱. در اختيار داشتن تعداد مشخص وسائط نقليه مسافربرى به صورت ملکى يا استيجارى (مطابق با درجه‌بندى شهرهاى مورد تقاضا)


۲. در اختيار داشتن ميزان مشخص زمين محصور شده، تأسيسات استاندارد به عنوان پايانه به صورت ملکى يا استيجارى (در مناطقى که پايانهٔ عمومى مسافربرى وجود دارد و داراى غرفه‌هاى خالى نيز هست متقاضيان براى فعاليت در آن محل مستقر خواهند شد)


۳. دارا بودن شرايط لازم براى تصدى مديريت عامل شرکت از حيث سوابق حمل و نقل و ميزان تحصيلات

محل مراجعه

بنا به درخواست متقاضى از لحاظ محل جغرافيايي، سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط، پاسخگوست و در مورد پايانه‌هاى چهارگانهٔ تهران (شرق، جنوب، غرب، اسلامشهر) از طريق ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر اقدام مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفاتر امور حمل و نقل مسافر مستقر در پايانه‌هاى شرق، غرب، جنوب، اسلامشهر


۲. ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر، به نشاني: خيابان طالقاني، شمارهٔ ۱/۱۶۹

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)