۱. رعايت قوانين و مقررات عمومى کشور


۲. رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاى سازمان بنادر کشتيرانى


۳. اعلام کليهٔ تغييرات در شرکت، اعم از تغييرات مربوط به مديرعامل، هيئت‌مديره، سهامدارن، سرمايهٔ شرکت و غيره به سازمان بنادر و کشتيراني، قبل از اعلام آن به ادارهٔ ثبت و نشر آگهى


تبصره: شرکت‌هاى حمل و نقل بين‌المللى که از ابتدا موفق به اخذ مجوز حمل و نقل بين‌المللى شده‌اند بايد کليهٔ تغييرات خود را به معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابرى اعلام و رونوشت آن را به سازمان بنادر و کشتيرانى ارسال کنند.


۴. اعلام کليهٔ تغييرات مربوط به محل دفتر مرکزى و شعب و همچنين شماره‌هاى تلفن و فاکس و تلکس به اين سازمان


۵. ارائهٔ مقاصاحساب ارزى و ريالى با سازمان بنادر و کشتيرانى (در فروردين‌ماه هر سال)


۶. ارائهٔ گزارش فعاليت سالانه (در فروردين‌‌ماه هر سال)


۷. ارائهٔ مفاصاحساب مالياتى يا مدارک مربوط به تسليم اظهارنامهٔ مالياتى در پايان تيرماه هر سال به سازمان بنادر و کشتيرانى.