براساس آيين‌نامهٔ تأسيس شرکت‌ها و مؤسسات کارگزارى ترابرى دريايي، مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور و با عنايت به مصوبهٔ يکصد و سى و هشتمين اجلاس شوراى عالى مذکور، شرکت‌هاى حمل و نقل بين‌المللى کالا مى‌تواند با ارائهٔ اسناد و مدارک زير مجوز فعاليت در زمينهٔ نمايندگى کشتيرانى دريافت کنند.


۱. ارسال تقاضاى فعاليت در زمينهٔ نمايندگى کشتيرانى


۲. يک نسخه تصوير پروانهٔ فعاليت شرکت در زمينهٔ حمل و نقل بين‌المللى کالا


۳. يک نسخه اصل اساسنامهٔ شرکت


۴. دو نسخه صورتجلسهٔ مجمع عمومى مبنى بر اضافه کردن فعاليت نمايندگى کشتيرانى به ديگر موضوعات اساسنامهٔ شرکت


۵. يک قطعه عکس و تصوير شناسنامهٔ مديرعامل و اعضاى هيئت‌مديره و سهامداران


۶. آگهى روزنامهٔ رسمى دال بر تأسيس شرکت و کليهٔ تغييرات صورت گرفته در آن.


۷. اعلام نشانى دقيق شعب شرکت


۸. واريز مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ريال به حساب ۸۲۲ خزانه بابت صدور مجوز فعاليت


۹. تسليم سفتهٔ دو ميليون ريالى