مرحلهٔ اول

تکميل و ارائهٔ مدارک توسط متقاضيان:


متقاضيان فعاليت در زمينهٔ کارگزارى ترابرى دريايى ابتدا نسبت به مطالعهٔ دقيق مطالب دفترچهٔ راهنما اقدام و سپس مدارک خواسته شده را فراهم کنند و به پيوست تقاضانامهٔ خود به سازمان بنادر و کشتيرانى ارائه نمايند.

مرحلهٔ دوم

بررسى مدارک و اعلام‌نظر توسط دفتر امور شرکت‌ها:


پس از تکميل و ارسال مدارک توسط متقاضي، دفتر امور شرکت‌ها نسبت به تقاضا رسيدگى و ضمن بررسى صحت و سقم مدارک به ترتيب زير اعلام‌نظر مى‌کند. در صورت ناقص بودن، کليهٔ مدارک به آدرس متقاضى براى رفع نواقص عودت مى‌گردد. در صورت کامل بودن، مراتب به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها براى طى مراحل رسمى ثبت شرکت اعلام و متعاقباً دستور بازرسى از دفتر مرکزى و شعبه و امکانات عملياتى شرکت به بندر مربوط صادر مى‌شود.

مرحلهٔ سوم

ارائهٔ آگهى روزنامهٔ رسمى داّل بر ثبت رسمى شرکت:


متقاضى پس از اخذ آگهى ثبت رسمى شرکت، بايد آن را به دفتر امور شرکت‌ها ارسال کند و دفتر فوق با توجه به نظريهٔ بندر دربارهٔ وسايل و امکانات و تجهيزات شرکت، مجوز فعاليت شرکت را صادر مى‌کند. بديهى است در صورت عدم تأييد دفاتر و امکانات از جانب بندر مربوط، مراتب به متقاضى براى روشن کردن وضعيت خود اعلام مى‌شود.