۱. در صورتى که مراجعان، شکايتى در زمينهٔ عملکرد يا ارائهٔ خدمات از سوى کارگزاران هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران داشته باشند، مى‌‌توانند به صورت کتبى يا با مراجعه به ادارهٔ کل نظارت و بازرسى درخواست رسيدگى کنند.


۲. در صورتى که مراجعهٔ حضورى براى مشتريان ميسر نباشد. مى‌توانند شکايت کتبى خود را با فاکس شمارهٔ ۶۰۳۱۳۲۸، براى رسيدگى ارسال کنند. همچنين شماره تلفن‌هاى ۶۰۰۷۰۴۵ و ۹۱۱۲۸۴۵ و ۹۱۱۲۵۴۰ مربوط به امور رسيدگى به شکايات، آمادهٔ پاسخگويى به مراجعان است.


۳. نامه‌هاى مسافران به مديرعامل شرکت در جيب پشت صندلى هواپيما گذاشته مى‌شود و مسافران آن را پر مى‌کنند، راجع به راهنمايى‌ها يا انتقادها و نارضايتى مسافران از خدمات شرکت هما است.


گزارش‌هاى تهيه شده توسط کارشناسان هر قسمت مستقيماً براى مديرعامل و قسمت‌هاى مختلف ارسال و پيگيرى مى‌شود و نتايج به اطلاع مسافران نيز مى‌رسد.

محل مراجعه

تهران: فرودگاه مهرآباد، ساختمان مرکزى هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران


نشانى تلگرافى: هما - تهران، صندوق پستى شمارهٔ ۷۷۵-۱۳۱۸۵ ، شمارهٔ تلکس ۲۱۲۷۹۵